Projekt
Utvecklingsprojekt - 170064

Teuronjoen laskeutusaltaiden suunnittelu

Pehkijärvi yhdistys ry

05.07.2021 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Teuronjoen varteen maa-alueelle ennen sen yhtymistä Pehkijärveen rakennetaan laskeutusaltaat, joiden kautta joen virtaus ohjataan ja joen tuoma humus-ja kiintoaines jäävät näihin altaisiin. Koska kyseessä on jokiluokan vesistö ja käsiteltävä alue n. 1,3 ha, on rakentamiseen haettava ensin lupa Aluehallintovirastolta. Lupahakemukseen on sisällytettävä piirrustukset altaiden rakennelmista ja laitteista. Lupaan vaadittaviin piirrustuksiin ja Aluehallintoviraston lupamaksuun haetaan tässä hankkeessa tukea. Joen suualue järvessä on edellisen kerran ruopattu auki lietteestä keväällä 2019. On arvioitu, että ruoppaukset olisi tehtävä n. 10 vuoden välein, jotta joen suualue järvellä pysyisi auki ja kulkuyhteydet säilyisivät järven länsiosaan. Umpeenkasvun estämisellä mahdollistetaan vapaa liikkuminen järven rannan asukkaille, Teuron ja Loimosten kylien kalastusta ja sorsastusta harrastaville asukkaille, muualta saapuville lintuharrastajille sekä kanoottiretkeilyä harrastaville tahoille. Pehkijärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja tavoitteena on osaltaan edistää suojeluohjelman tavoitteita säilyttämällä avovesialueita ja parantamalla järven veden laatua. Aluehallintoviraston käsittelyn jälkeen (n.1-2 vuotta), mikäli lupa myönnetään, käynnistetään varsinainen rakentaminen, jonka rahoittamiseen palataan siinä vaiheessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

170064

Startdatum

05.07.2021

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner