Hanke
Utvecklingsprojekt - 127923

Tietoa ja työkaluja viljelyvarmuuden parantamiseksi -TyVi

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ilmastonmuutoksen myötä sääolosuhteet tulevat muuttumaan äärevimmiksi. Pitkät kuivat ja toisaalta sateiset jaksot tulevat yleistymään, mikä tuo haasteita satovarmuuden ylläpitämiseen. Edellä mainitun lisäksi orgaanisen aineksen väheneminen maasta heikentää peltomaan kasvukuntoa, sillä orgaaninen aines ylläpitää biodiversiteettiä, pidättää ja vapauttaa ravinteita ja mahdollistaa kestävän ja toimivan mururakenteen muodostumisen vaikuttaen siten maan vedenpidätyskykyyn ja vedenjohtavuuteen. Maan rakenne on keskeinen tekijä maan toiminnan kannalta, sillä se säätelee maan vesitaloutta ja kaasunvaihtoa ja sitä kautta maan biologisia ja kemiallisia prosesseja. Savimaan tuottokyky määräytyykin pitkälti rakenteen perusteella, mutta lisäksi maan rakenne on avainasemassa viljelyn ympäristövaikutusten muodostumisessa. Maan kasvukunnon parantuminen edelleen parantaa edellytyksiä ylläpitää tai kasvattaa maan hiilivarastoa. Hyvärakenteisessa maassa kasvinjuurien kasvu sekä ravinteidenotto tehostuvat, jolloin riski ravinteiden huuhtoutumiselle pienenee ja mahdollisesti myös lannoitustarve vähenee. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa hyvän ja huonon maan rakenteen erot paljastavia kenttämittausmenetelmiä, sekä kehittää neuvonnan käyttöön maamurujen kestävyyttä arvioiva testi. Lisäksi parannetaan neuvonnan, tutkimuksen ja viljelijöiden vuorovaikutusta. Yhtenä tavoitteena on lisätä viljelijöiden ymmärrystä maan rakenteen merkityksestä kasvukunnolle ja viljelyn ympäristövaikutuksille sekä osaamista alueelle tyypillisen savimaan toiminnallisen rakenteen arvioinnissa. Hankkeessa tuotetaan yleistettävää tietoa maan orgaanisen aineksen vaikutuksesta maan vedenpidäys- ja vedenjohtokykyyn ja huokoisuuteen sekä orgaanisen aineksen maankasvukuntoa parantavien vaikutusten taustalla olevista prosesseista.Hanke toimii Uudenmaan ja Hämeen alueilla ja sen on 1.4.2020-31.12.2022

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

127923

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

jordbruk
klimatförändring
växtproduktion
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt