Hanke
Utvecklingsprojekt - 92145

Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi)

Luonnonvarakeskus

31.03.2019 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tuotantovarmuutta nurmesta (VarmaNurmi) -hankkeen tavoitteena on lisätä nautakarjatalouden tuotantovarmuutta sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Hanke koostuu viidestä toimenpidekokonaisuudesta: 1) Tuotantovarmuutta nurmenviljelyyn, 2) Säilörehun vaihtoehtoiset korjuustrategiat, 3) Tilamallien kehittäminen ja testaaminen, 4) Tiedon siirto, osaamisen vahvistaminen ja kansainvälinen yhteistyö sekä 5) Hankkeen koordinointi. Toimenpidekokonaisuudessa 1 (TPK1) tietoa tuotetaan aiheista "Lajit ja lajikkeet viljelyvarmuuden lisääjinä", "Sään ääri-ilmiöt - kuivuus ja märkyys: vaikutus nurmirehun laatuun", "Typen vastefunktiot - karjanlanta ja mineraalityppitäydennys" sekä "Satokartoitukset". TPK2:ssa toteutetaan ruokintakokeita teemoilla "Nurmenkorjuun strategiavaihtoehto Pikkukakkonen", "Katovuoden ruokintamalli" ja "Tuotantokauden alun Terästysrehu". TPK3:ssa kehitetään ja testataan moduulipohjaisia tilamalleja. TPK 4:ssa muiden työpakettien tuottama tieto siirretään käytäntöön pienryhmätoiminnan, pilottitilaverkoston sekä monikanavaisen viestinnän keinoin. Neuvonta- ja koulutusorganisaatiot ovat mukana jo tutkimuksessa ja tiedon hankinnassa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maatilayrittäjät, mutta myös neuvontatyötä tekevät asiantuntijat, koulutus ja oppilaitokset, yritykset (esimerkiksi siemenien ja lannoitteiden myyjät) sekä virkamiehet. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke) ja yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Pohjois-Savo. Lisäksi tehdään vahvaa yhteistyötä MTK Pohjois-Savon kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto sekä yksityisrahoittajina Yara, Hankkija, Osuuskunta Itämaito ja Elho.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92145

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Riskhantering
djurens välbefinnande
husdjursproduktion
klimatförändring
köttnöt
mjölkko
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt