Projekt
Utvecklingsprojekt - 16810

UHMA – Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.03.2016 - 28.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

UHMA - Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä hankkeessa edistetään luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden maatalousalueiden hoitoa ja säilymistä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeessa luodaan uusia maisemanhoitoverkostoja, yhdistetään kohteita ja tekijöitä toisiinsa sekä edistetään pohjalaismaakuntien välistä yhteistyötä mm. laiduntamisessa. Tavoitteena on kehittää maisemanhoidon taloudellista kannattavuutta, saada laidunnuksen piiriin mahdollisimman isoja laidunalueita sekä ohjata maaseudun asukkaita hyödyntämään luonnon- ja maisemanhoidon rahoitusmahdollisuuksia innovatiivisesti. Hankkeella halutaan lisätä maaseutumaiseman arvostusta sekä innostaa maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta maaseudulla. Hankkeessa kehitetään alueellisia rahoitus- ja toimenpidemalleja mm. vieraslajien torjuntaan sekä arvokkaiden luontokohteiden hoitoon. Toimenpidemalleilla vähennetään maatalousluonnon monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä; vieraslajiesiintymiä ja umpeenkasvua sekä turvataan maisemanhoidon jatkuvuutta. Hankkeessa hyödynnetään tehtyjä luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmia ja inventointeja sekä kartoitetaan luontotyyppien ja lajiston säilymisen kannalta erityisen tärkeitä alueita. Kohteisiin laaditaan esimerkkisuunnitelmia, joilla testataan uusien toiminta- ja rahoitusmallien, kuten kummi- ja sponsoritoiminnan käynnistämistä maisemanhoidossa. Tämän lisäksi kehitetään lajistollisesti arvokkaiden pientareiden, taajamaniittyjen ja muiden korvaavien elinympäristöjen hoitotoimenpiteitä siten, että ne edistävät ja säilyttävät maatalousalueiden lajistollista monimuotoisuutta. Hankkeessa sovelletaan olemassa olevaa tutkimustietoa käytäntöön mm. piennarkokeilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16810

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

28.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner