Projekt
Utvecklingsprojekt - 168865

Ung i Förening

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2021 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Rapporter om att ungdomar mår dåligt duggar tätt. Mobbning, utanförskap och brist på socialt sammanhang rapporteras som delorsaker till psykisk ohälsa bland unga. Många ungdomar bygger sitt liv till stor del kring sociala medier på bekostnad av fysiskt umgänge. Corona-pandemin har haft ytterligare negativ inverkan på ungas psykiska välmående. Det finns även en risk att mönstret att inte umgås fysiskt riskerar fortsätta även när pandemins restriktioner lättas. Att föreningsengagemang förbättrar människors välmående har konstaterats i forskning. Det finns tyvärr en tendens att ungdomars engagemang i föreningsaktiviteter minskar. Ett större engagemang i föreningsliv kan ha en positiv effekt på ungdomars psykiska hälsa. Föreningsengagemang kan fungera som hälsosam motvikt till de digitala kontakterna. I Österbotten finns en stark tradition av föreningsengagemang och föreningarna har en aktiv och mångsidig verksamhet som skapar gemenskap och främjar välmående. Ofta förekommer dock brister gällande synlighet och marknadsföring av verksamheten. För många föreningar är det utmanande att berätta om sin verksamhet för utomstående på ett intressant och lättförståeligt sätt. En av följderna blir att föreningarnas kommunikation inte alltid når fram till målgruppen. Speciellt ungdomar är en grupp som är utmanande att nå. Projektets mål är att, på ett för ungdomar attraktivt sätt, presentera den samvaro och berikande sysselsättning som nejdens föreningar kan erbjuda. Målet med projektet är också att öka ungdomars engagemang i föreningar, vilket dels kan ha en positiv effekt på de ungas psykiska välmående och dels innebär ett uppsving för föreningarna som blir mera livlivskraftiga genom ett tillskott av nya unga medlemmar. Målen nås genom att föreningar får hjälp med synlighet på sociala medier så att ungdomar blir mera medvetna om alla möjligheter som finns och inspireras till engagemang. Föreningarna erbjuds utbildning med fokus på inkludering av unga och extern kommunikation.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

168865

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner