Projekt
Utvecklingsprojekt - 83308

Utsjoen kulttuurimaisemat näkyviksi

Utsjoen kunta

01.01.2019 - 25.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa Utsjoen kylien vetovoimaisuutta asuin-, vapaa-ajan ja yritysten toimintaympäristönä. Uuden toimintamallin ja palvelumuodon kautta tuetaan Teno- ja Utsjokivarsien ainutlaatuisten maisemien ja kulttuuriympäristön säilymistä. Käytännössä se tapahtuu perinnebiotooppeja hoitamalla ja tukemalla alueelle ominaisen saamelaisen rakennusperinnön säilymistä edistämällä maisemanhoitoon liittyvän yritystoiminnan ja työpaikkojen syntymistä sekä aktivoimalla vapaaehtoisia, pitkäaikaistyöttömiä ja nuoria maisemanhoitotyöhön / -alalle. Hankkeella luodaan kestävästi edellytyksiä matkailuelinkeinolle sekä vahvistetaan paikallisten kotiseutuidentiteettiä ja viihtyvyyttä alueella. Hankkeella laaditaan maisemanhoitosuunnitelmia Utsjoen, Nuorgamia ja Karigasniemen kylille, aktivoidaan maanomistajia, yhdistyksiä ja maisemanhoidosta kiinnostuneita yrityksiä ja lisätään heidän osaamista maisemanhoitotöihin ja vanhojen rakennusten kunnostukseen liittyen. Hankkeella toteutetaan konkreettisia kulttuurimaiseman hoitoon liittyviä toimenpiteitä, selvitetään ja testataan niihin liittyviä toimija- ja jakeluverkostoja sekä luodaan toiminnan jatkuvuutta tukevia toimintamalleja. Hanketta toteutetaan järjestämällä tiedotusta, kampanjoita, talkoita, tapahtumia ja työpajoja Utsjoen kylissä. Toimenpiteillä tartutaan kullakin kylällä ajankohtaisiin maisemanhoitoon ja kulttuuriympäristöön liittyviin tarpeisiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Yhteiset tilaisuudet organisoidaan yhdessä kyläläisten, yritysten, nuorten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa tartutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja teemoihin nopeasti ja innovatiivisesti. Tarpeen tunnistamisen jälkeen laaditaan suunnitelma ja toteutetaan toimenpide. Näin hankkeen toimenpiteet saadaan keskitettyä tehokkaasti sellaisille alueille ja kohderyhmille, joilla on ajankohtaista tarvetta ja kiinnostuneita toimijoita. Hankkeen toteutetaan ajalla 1.1.2019-31.12.2020 ja sen toteutuksesta vastaa Utsjoen kunta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83308

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

25.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner