Hanke
Utvecklingsprojekt - 29725

Uusiutuvasta energiasta elinvoimaa Luumäen kuntaan

Luumäen kunta

07.07.2016 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke hyödyttää välillisesti ja suoraan Luumäen kuntaa, mutta myös muita Etelä-Karjalan maaseutukuntia. Välilliset hyödyt näkyvät uusiutuvan energian tuotantoon ja hyödyntämiseen kohdistuvan yritystoiminnan kehittymisenä ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävinä ratkaisuina ja energiatehokkuuden kasvamisena tuotantolaitoksissa. Välittömiä hyötyjä kunnan kannalta ovat öljyriippuvuuden vähentyminen, kunnalle saatava imagohyöty ja energiatehokkuuden sekä energiaomavaraisuuden kasvattaminen kunnan omissa kiinteistöissä. Kunnassa on olemassa olevia uusiutuvan energian lähteitä, joiden kaupallinen tai muu hyödyntäminen on alkuvaiheissaan. Näitä ovat kunnan alueelta saatava hake, kunnan alueella sijaitseva pellettilaitos, kunnassa sijaitsevan vesilasitehtaan hukkalämpö, laajamittainen aurinkoenergian hyödyntäminen sekä biokaasun tuotanto maatalouden ja yhdyskuntien lietteistä sekä muusta orgaanisesta massasta jopa maakunnan tasolla. Luumäen kunnalla, kuten muillakin maakunnan kunnilla, on tarve kehittää uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja taajama-alueiden ja yritystoiminnan energiahuoltoon, mutta koska kunnassa halutaan turvata kannattavan alkutuotannon säilyminen, selvitetään myös maatilojen tarpeisiin soveltuvia energiaratkaisuja tilojen kannattavuuden parantamiseksi sekä öljyriippuvuuden vähentämiseksi. Lisäksi selvitetään maakunnan tasolla lietemäisten materiaalien ja muun esim. maataloudessa syntyvän orgaanisen materiaalin hyötykäyttöä biokaasun tuotannossa. Aiemmin asiaa on selvitetty Parikkalan kunnassa, jossa ongelmaksi muodostui riittävän kannattavuuden saavuttaminen. Tässä projektissa tavoitteena on selvittää, millä reunaehdoilla biokaasun tuotanto voitaisiin toteuttaa maakunnan tasoisena hankkeena, jolloin myös Parikkalan toiminnan kannattavuutta voidaan tarkastella uudelleen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29725

Aloituspäivämäärä

07.07.2016

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Solenergi
bioenergi
energieffektivitet
nätverk
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt