Projekt
Utvecklingsprojekt - 253546

Våga Växa Hållbart / Uskalla Kasvaa Kestävästi

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets fokus är på hållbar företagsverksamhet i landsbygdens mikro- och småföretag samt hos blivande företagare i Österbotten och Karleby . Företagen uppmärksammas på att lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang går hand i hand. Utbildningar och andra typer av kompetenshöjande åtgärder är centrala i projektverksamheten. Vi satsar även på att ta fram en för mikro- och småföretag anpassad digital hållbarhetshandbok samt checklistor som används vid ”auditeringar” och rådgivning i företagen. Företag verksamma inom besöksnäringen som ingår i STF-programmet erbjuds skräddarsydda utbildningar samt stöd. Även olika typer av evenemang som uppmuntrar till nätverkande mellan företag prioriteras i projektet. Projektet pågår under tiden 1.1.2024 – 30.6 2026. Projektets totalbudget uppgår till 467 019 € Keskitymme kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen mikro- ja pienyrityksissä kouluttamalla ja rohkaisemalla yrityksiä sisällyttämään kestävän kehityksen periaatteet osana liiketoimintaa. Haluamme kiinnittää Pohjanmaalla ja Kokkolassa toimivien yritysten huomion siihen, että kannattavuus, ympäristöasiat ja yhteiskuntavastuu kulkevat tänä päivänä käsi kädessä. Tulemme myös järjestämään koulutuksia tuleville yrittäjille, jolloin myös kestävä yritystoiminta on keskeisessä roolissa. Tulemme tässä hankkeessa jatkamaan STF-ohjelmaan kuuluvien matkailuyritysten kouluttamista ja tukemista. Laadimme hankkeessa myös digitalisia työkaluja kuten kestävän kehityksen käsikirjan sekä kriteeristön/muistilistan ”auditointeja” varten, joita suoritamme yrityksissä neuvonnan ja ohjauksen lisäksi. Myös erityyppiset tapahtumat, joissa yrityksillä on mahdollisuus verkostoitua ovat tärkeä osa hankeen toimintaa. Hanketta toteutetaan aikavälillä 1.1.2024 - 30.6.2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 467 019 €

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

253546

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för aktörer på landsbygden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner