Hanke
Utvecklingsprojekt - 100042

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta

Tapio Oy

31.08.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Lämpö- ja voimalaitosten tuhkan hyötykäyttöpotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Edelleen osa tuhkista päätyy kaatopaikoille aiheuttaen tuhkan tuottajille lisäkustannuksia. Suomessa tuhkaa syntyy vuosittain n. 1,3 miljoonaa tonnia. Esimerkiksi Päijät-Hämeen alueella tuhkaa syntyy n. 75 000 tonnia, josta hyötykäyttöön ohjautuu vain n. 55 %. Hankkeen tavoitteena on saada lämpö- ja voimalaitosten eri tuhkajakeet hyötykäyttöön kustannustehokkaasti ja niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo. Hankkeessa laaditaan toimintamalli, jonka avulla tuhkan tuottaja osaa pitää eri tuhkajakeet erillään ja löytää tuhkan eri jakeille parhaat mahdolliset hyötykäyttäjät niin, että tuhkasta saadaan eniten lisäarvoa ja kaa-topaikalle menevä tuhkan määrä minimoituu. Toimintamallissa kehitetään paikkatietoratkaisu tuhkan tuottajien, terminaalien ja hyötykäytön sijainnin kuvaamiseen. Tätä voi hyödyntää kannattavuustarkaste-luissa sekä tuhkan käytön jäljitettävyydessä, liiketoiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Hankkeessa lisätään toimijoiden tietoa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista sekä parannetaan yritystoiminnan ja liiketoiminnan edellytyksiä. Tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia parannetaan tuhkaan liittyvän yritysneuvonnan vahvistamisella sekä toteuttamalla tuhkaa tuottaville yrityksille nykytilan analyysi yritysneuvonnan yhteydessä. Hankkeessa kartoitetaan tuhkan nykyistä tuotantoa ja hyötykäyttöä. Toimintamallia ja paikkatietoratkaisua pilotoidaan. Myös tuhkan ympäristövaikutuksia seurataan pilotoitavilla lannoituskohteilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

100042

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Riksomfattande projekt

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt