Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 64371

Vetävä Polvijärvi

Polvijärven kunta

28.02.2018 - 26.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vetävä Polvijärvi - hanke toteuttaa kuntastrategian mukaisesti yhteisen tulevaisuuden rakentamista ja edistää kuntalaisten omaehtoista hyvinvointia. Suunnitellut toimenpiteet mahdollistavat ja madaltavat kynnystä fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Hanke on luontainen jatke Vetävä Polvijärvi - esiselvityshankkeelle. Maaseutualueiden elinvoimaisuutta ja kuntalaisten aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistetään sitouttamalla ja osallistamalla kyläyhteisöjä toimimaan kohteiden suunnittelussa, käytännön toimissa ja jatkotoimenpiteissä. Hankkeelle mukaan otetut kohteet ja ideat ovat kuntalaisten omia ajatuksia siitä, mitä elinvoimaisuuden ja asumisviihtyvyyden hyväksi voitaisiin tehdä käytännön tasolla. Samalla pyritään kannustamaan kyläyhdistyksiä mahdollisiin omiin hankkeisiin. Hankkeen kohteilla on tehty ideoinnin jälkeen katselmukset yhteistyössä paikallisten kylätoimijoiden kanssa. Katselmuksissa on tarkennettu kohteiden konkreettisia toimenpidetarpeita, tarvittavia resursseja ja toteutusaikatauluja. Hankesuunnittelua on viety eteenpäin mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman paljon eri tahojen ja kuntalaisten mielipiteitä ja näkemyksiä huomioiden. Tavoitteena on että mahdollisimman laaja joukko tuntisi saaneensa mahdollisuuden olla vaikuttamassa asioiden kulkuun ja siten tuntisi hankkeen jollakin tasolla tutuksi ja omaksi. Hankkeessa kohennetaan yleishyödyllisten kohteiden viihtyvyyttä rakentamalla katettuja tulipaikkoja, raivaamalla näkymiä avarammiksi, kunnostamalla olemassa olevia rakenteita ja rakennuksia, sekä kunnostamalla uimarantojen rakenteita ja veneiden veteenlaskupaikkoja. Yleishyödyllisessä käytössä olevat kohteet kuvataan, paikannetaan ja viedään kunnan nettisivuille. Parantuneella asumisviihtyvyydellä on myönteinen vaikutus positiivisen kuntakuvan kehittymiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

64371

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt