Hanke
Utvecklingsprojekt - 57855

Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto (Vikera)

Luonnonvarakeskus

28.02.2018 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Erikoiskasvien, kuten vihannesten, tuotannossa käytetään runsaasti tuotantopanoksia ja viljelyyn käytettävät peltolohkojen ravinnepitoisuudet ovat usein korkeat. Tämä aiheuttaa muuta peltoviljelyä suuremman ravinnekuormitusriskin vihannesviljelyyn keskittyneillä alueilla. Toisaalta etenkin fosforilannoituksen todellisesta tarpeesta eri vihanneslajeilla on erittäin niukasti tutkimustietoa. Lannoitussuositusten täsmentäminen vaatii siis vielä lisää koetuloksia erilaisista olosuhteista, jotta lannoitusta voidaan optimoida yhtä aikaa ympäristön ja viljelyn talouden kannalta. Tämän hankkeen tavoitteina on 1. tuottaa tietoa typpi- ja fosforilannoituksen vaikutuksesta vihannesten satoon, viljelyn talouteen ja vesistökuormitukseen, 2. tarkentaa vihannesten typpilannoituksen määrää ja ajoitusta hyödyntämällä mallinnusta ja 3. lisätä viljelijöiden osaamista maaperän ja viljelykasvien ravinnetaloudesta ja havainnollistaa ravinnetalouteen liittyvien päätösten taloudellisia vaikutuksia. Fosforilannoituksen satovasteiden selvittämiseksi toteutetaan kenttä- ja tilakokeita maalajeiltaan vaihtelevilla koepaikoilla. Lisäksi joiltakin koelohkoilta arvioidaan fosforitaseita ja fosforin huuhtoutumisriskejä mittausten avulla. Typpilannoitukseen liittyen kerätään mittausdataa sekä kenttäkokeista että viljelijöiden pelloilta. Aineiston avulla tarkennetaan simulaatiomallien hyödyntämistä typpilannoituksen tarkentamisessa. Taloustarkastelussa arvioidaan lannoituspäätösten vaikutusta viljelyn talouteen ja maatalouden ympäristöpolitiikkaan. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden kanssa, ja tuloksia välitetään aktiivisesti heidän saatavilleen jo hankkeen aikana. Hankkeen tulokset julkaistaan toteuttajien (Luonnonvarakeskus ja Pyhäjärvi-instituutti) julkaisusarjoissa ja alan ammattilehdissä. Hankkeen kestoaika on 1.3.2018-31.12.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

57855

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Erityistavoite

3

Asiasanat

grönsaksodling
vattenvård
Återanvändning av näringsämnen
Östersjön

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt