Uutinen
30.11.2023

Ajankohtaista: Maatalouden investointituet ja lainan nostoluvat

Ajankohtaista: Maatalouden investointituet ja lainan nostoluvat

Nappaa uutisesta vinkit, joilla valmistaudut maksuhakemuksen jättämiseen.

Viljelijät voivat nyt (5.12.2023 alkaen) hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien maksuja ja korkotukilainojen nostolupia sekä nuoren viljelijän aloitustukien maksuja. Myös aloitustuen korkotukilainojen nostolupia voi hakea – niiden haku ja myöntäminen alkoi loka-marraskuun vaihteessa.

Voit valmistautua seuraavilla ohjeilla maksuhakemuksen jättämiseen. Hyvin täytetty hakemus oikeilla liitteillä nopeuttaa maksuhakemuksen käsittelyä.

Maksatushakemus tulee tehdä sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Liitteet tulee liittää sähköisessä muodossa hakemukseen Hyrrä-järjestelmässä. Tarkista, että allekirjoittajien oikeudet ovat ajan tasalla suomi.fi-palvelussa.

Tarvittaessa ELY-keskus auttaa maksatushakemukseen liittyvissä kysymyksissä (maksatus.pohjanmaa@ely-keskus.fi).

Ohjeita maksu- ja nostolupahakemuksen täyttämiseen löytyy Ruokaviraston sivuilla, ja liitteiksi tarvittavat lomakkeet löytyvät myös sieltä.

 

Liitteet: yksikkökustannusten tai tukihakemuksen mukaisesti myönnetyt avustukset

Mikäli avustus on hyväksytty yksikkökustannusten mukaisesti tai tukihakemuksen mukaisesti, tulee maksu- ja nostolupahakemukseen liittää seuraavat liitteet:


 1. 1

  Tositekohtainen koontiluettelo

  Lomake numero 3331 tai vastaavat tiedot sisältävä asiakirja.


 2. 2

  Mahdollinen oman työn osuuden ilmoittaminen

  Lomake numero 3506, oman puutavaran tai maa-aineksen käyttö, lomake numero 3322L tai vastaavat tiedot sisältävä asiakirja.


 3. 3

  Mahdollinen rakennusviranomaisen pöytäkirja hyväksytystä loppukatselmuksesta

  Jos investointi on edellyttänyt rakennus- tai toimenpidelupaa, tulee loppumaksuhakemukseen liittää kunnan rakennusviranomaisen pöytäkirja hyväksytystä loppukatselmuksesta.


 4. 4

  Valokuvia toteutetusta investoinnista

  Jos avustus on yli 50 000 euroa, liitä maksuhakemukseen kuva EU-rahoituksesta kertovasta tiedotuskyltistä, mikäli olet sen jo saanut.

Liitteet: vakioyksikkökustannusten mukaisesti myönnetyt avustukset

Mikäli avustus on myönnetty vakioyksikkökustannusten mukaisesti, kuten esimerkiksi salaojitus ja aurinkopaneelit, tulee maksu- ja nostolupahakemukseen liittää seuraavat liitteet:


 1. 1

  Investoinnin valmiusaste

  Lomake numero 3508 tai vastaavat tiedot sisältävä asiakirja.


 2. 2

  Mahdollinen pöytäkirja hyväksytystä loppukatselmuksesta

  Jos investointi on edellyttänyt rakennus- tai toimenpidelupaa, tulee loppumaksuhakemukseen liittää kunnan rakennusviranomaisen pöytäkirja hyväksytystä loppukatselmuksesta


 3. 3

  Valokuvia toteutetusta investoinnista

  Jos avustus on yli 50 000 euroa, liitä maksuhakemukseen kuva EU-rahoituksesta kertovasta tiedostuskyltistä, mikäli olet sen jo saanut.


 4. 4

  Aurinkopaneelit: Käyttöönottopöytäkirja

Yleistä tuen ja lainan nostamisen edellytyksistä

Jos kyseessä on vakioitujen yksikkökustannusten perusteella maksettava tuki, tuen maksamisen ja lainan nostamisen edellytyksenä on, että hanketta on toteutettu tukipäätöksen mukaisesti.

Tuen maksamisen ja lainan nostamisen edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena oleva toimenpide on toteutettu ja siitä aiheutuva meno on lopullinen. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu tuen saajan kirjanpitoon tai muistiinpanovelvollisen verovelvollisen osalta muistiinpanoihin.

Huomioi myös tukikelvottomat kustannukset

Tukikelvottomat kustannukset voivat aiheuttaa maksettavaan avustukseen vähennyksen. Lista tukikelvottomista kustannuksista löytyy esimerkiksi tukipäätöksestä, lainsäädännöstä ja asetuksista. Tukikelvottomia kustannuksia ovat esimerkiksi käytetyt koneet, traktorit, eläimet, erilaiset luvat, omat kuljetukset (esim. rakennustarvikkeiden haku, maansiirto tontin ulkopuolelle, koneiden kuljetus lavetilla tms.) ja rakennusinvestoinneissa työkalut.

Investointiavustuksen ensimmäisen erän maksamista ja korkotukilainan ensimmäisen erän nostolupaa on haettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Maksettavaksi haetun avustuksen viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia avustuksena myönnetyn tuen määrästä ja investointitukena myönnetyn korkotukilainan viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia korkotuella tuetun lainan kokonaismäärästä.

Mikäli toteutettavan investoinnin toteutukseen tulee muutoksia, muistakaa ilmoittaa siitä heti ELY-keskukseen tukipäätöksen käsittelijöille. Hankkeelle tehdään muutoshakemus ennen muutoksen toteuttamista.

Nuoren viljelijän aloitustuki

Aloitustuen ensimmäisen erän maksatuksen haku

Viljelijät voivat nyt (5.12.2023 alkaen) hakea heille tänä vuonna myönnettyjen maatalouden investointitukien maksuja ja korkotukilainojen nostolupia sekä nuoren viljelijän aloitustukien maksuja.  Avustusosuus maksetaan kahtena samansuuruisena eränä. Maksatushakemus tehdään sähköisesti asiointipalvelu Hyrrässä. Ensimmäisen erän maksatushakemukseen on liitettävä dokumentti, jonka avulla voidaan todeta tilanpito aloitetuksi (esimerkiksi lopullinen kauppakirja).

Toisen maksuerän maksuhakemukseen on liitettävä dokumentit, joilla voidaan todeta, että liiketoimintasuunnitelmaa on noudatettu.

Myös aloitustuen korkotukilainojen nostolupia voi hakea – niiden haku ja myöntäminen alkoi loka-marraskuun vaihteessa.

Lisää nostolupahakemukseen liitteeksi dokumentti, josta voidaan todeta, että tilanpito on aloitettu.

Kiinteän omaisuuden hankintaa myönnetyssä lainassa toimita tosite kauppahinnan maksusta ELY-keskukseen viimeistään kuukauden kuluessa nostoluvan myöntämisestä.

Irtaimiston hankintaan myönnetyn lainan tai lainan osan nostoluvan hakemukseen on liitettävä dokumentti, jolla voidaan todeta irtaimiston maksun tapahtuneen.