Uutinen
19.10.2022

ARAn rahoitushaku avoinna vuonna 2023 alkaville tutkimus- ja kehittämishankkeille

Rahoituksen avulla halutaan tukea tarvelähtöisten kehityshankkeiden toteuttamista ARA-toimijoiden keskuudessa. T&K-hankkeilla voidaan tuottaa uutta tietoa ja toimintatapoja ARA-asumisen kehittämiseen ja sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän asumisen edistämiseen. Erityisesti hakuun toivotaan yhteishankkeita, joissa on mukana niin ARA-yhteisöjä, kuntia, tutkimuslaitoksia kuin muitakin julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita.

Rahoitus on tarkoitettu tutkimus- ja kehittämishankkeille, jotka liittyvät yhteen tai useampaan ARAn kehittämistoiminnan teemaan:

 • Kestävä ARA-rakentaminen
  • Elinkaariedullisuus ja energiatehokkaat ratkaisut kustannustehokkaasti
  • Kiertotalous ja materiaalitehokkuus
  • Hyvien käytäntöjen ja kehittämistulosten edistäminen ARA-tuotannossa
  • Korjausrakentamisen parhaat käytännöt
 • Erityisryhmien asumisen kehittäminen
  • ikääntyneiden, vammaisten ja opiskelijoiden asuminen
  • uudet asumisratkaisut ja yhteisöllinen asuminen
 • Kuntien asumisen suunnittelu ja ennakointi
  • Kaavoitukseen liittyvät teemat
  • Väestöltään vähenevien alueiden haasteet
 • Tietopalvelut ja ARA-asumiseen liittyvät selvitykset

Rahoitusta voivat hakea:

 • ARA-yhteisöt
 • yliopistot ja tutkimuslaitokset
 • kunnat
 • ryhmät ja konsortiot, joissa on mukana ARA-yhteisöjä, yliopistoja tai tutkimuslaitoksia ja kuntia.

Kehittämisrahaa jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 400 000 €. Rahoitusta voivat saada useat ja erikokoiset hankkeet. Valittavien hankkeiden lukumäärää ei ole määrätty etukäteen.

Rahoitusta suositellaan haettavan yhteen hankkeeseen 20 000 – 60 000 € (sisältäen arvonlisäveron 24 %). Haettavassa summassa on huomioitava hankkeen laajuus ja mahdollisten muiden rahoittajien osuus kustannuksista. Hankkeelle voi hakea sekä osarahoitusta että koko hankkeen rahoitusta. Arvonlisävero 24 % sisältyy myönnettävään rahoitussummaan.

Hankintoina, ei avustuksena

Kehittämishankkeet toteutetaan hankintoina. Kyseessä ei ole avustus kehittämishankkeeseen. Kehittämisrahahaulla voi hakea rahoitusta ARA-hankkeeseen liittyvään kehittämishankkeeseen, mutta sillä ei ole vaikutusta ARA-hankkeen rahoitukseen korkotukilainakäsittelyssä.

Hanke voi saada ARAn kehittämisrahoituksen lisäksi myös muuta rahoitusta muilta tahoilta. Rahoitusta voi hakea myös yhteisrahoitteisiin hankkeisiin. Rahoitusta voi hakea myös hankkeisiin, joihin kilpailutetaan toteuttaja. Jos hanke valitaan, hakija voi kilpailuttaa toteuttajan maaliskuun 2023 jälkeen.

Kehittämisraha laskutetaan ARAlta hankintasopimuksessa määrätyn laskutusaikataulun mukaisesti.

Hakuaikaa marraskuun puoliväliin

Rahoitusta voi hakea hankkeeseen, joka alkaa vuoden 2023 aikana. Hakuaikaa on tiistaihin 15.11.2022 asti. Hakulomake liitteineen lähetetään sähköpostitse ARAn kirjaamoon (kirjaamo.ara(at)ara.fi) viimeistään tiistaina 15.11.2022 klo 15.00. Hakulomakkeen ja liitteiden on oltava suomen- tai ruotsinkielisiä. Siirry hakulomakkeen sivulle

ARA tekee alustavan valinnan loppuvuodesta 2022. Hankevalinta vahvistetaan maaliskuussa 2023, jonka jälkeen ARA tekee hankintasopimukset yhdessä valittujen hankkeiden kanssa. Hankkeen on valmistuttava viimeistään vuoteen 2025 mennessä.

Hankkeiden valinnan periaatteet

Hakijoiksi toivotaan hankkeita, joissa toteuttajina on yhteistyössä ARA-yhteisöjä, tutkimuslaitoksia tai yliopistoja sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita. Hankkeiden valinnassa ARA painottaa hankesuunnitelman toteutettavuutta ja tulosten hyödyntämiskelpoisuutta. Tuloksista on oltava hyötyä myös muille ARA-yhteisöille sekä ARAn toimialalle laajemmin. Jo hankkeen aihetta miettiessä kannattaa valita aihe tai ongelma, joka koskettaa muitakin toimijoita ARAn toimialalla.

Muita periaatteita:

 • Hanke ratkaisee ajankohtaisen ongelman tai tuottaa lisää ymmärrystä tärkeästä aiheesta ARAn toimialalla
 • Hankkeen tulosten tulee olla julkisia ja laajemmin hyödynnettävissä
 • Haetun rahoituksen tulee olla oikein mitoitettu suhteessa hankkeen laajuuteen ja tavoitteisiin.

ARA pidättää oikeuden myöntää haettua pienemmän rahoitussumman tai ehdottaa muokkauksia hankesuunnitelmaan.

Hankkeen valmistuttua hakijan tulee toimittaa ARAan sähköisessä muodossa julkaistava loppuraportti, jossa on kuvattu hankkeen keskeiset tulokset ja joka noudattaa ARAn graafista ohjeistusta. Raportti julkaistaan ARA-Hankepankissa ja hankkeen toteuttajan tulee huolehtia, että se on saavutettava (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019). Raportin on oltava suomen- tai ruotsinkielinen.

ARAn rooli hankkeessa

ARAsta nimetään kullekin hankkeelle vastuuhenkilö, jolla on kyseisen hankkeen aihealueen asiantuntemusta. Vastuuhenkilö osallistuu hankkeen ohjausryhmään. Jos valituksi tulee useampi saman aihealueen hanke, voidaan niille perustaa yksi yhteinen ohjausryhmä.

ARA laatii hankintasopimuksen toteuttajan kanssa ja julkaisee ARA-Hankepankissa hankkeen toteuttajan laatiman loppuraportin hankkeen tuloksista.

Lisätietoa ARAn verkkosivustolta