Uutinen
28.09.2022

Hankekilpailun finalistien esittelyvideot julkaistu – äänestä suosikkiasi 30.9. mennessä!

Maaseuturahaston hankekilpailussa valitaan ohjelmakauden 2014–2020 vaikuttavimmat hankkeet ja yritystukea hyödyntäneet yritykset. Tutustu finalisteihin videoiden kautta ja äänestä omaa suosikkiasi yleisöäänestyksessä!

Biotalous ja maatalouden kestävyys

Aroniajalostus – Finnish Superberries

Finnish Superberries jalostaa luonnonmukaisesti tuotettua marja-aroniaa mehuksi ja jauhoksi. Jalostettuna marja-aronialle on laajempi markkina-alue, ja se kiinnostaa suurempaa määrää ostajia. Yritys on onnistunut lisäämään marja-aronian houkuttelevuutta maataloustuotteena ja mahdollistanut monelle viljelijälle uuden vaihtoehdon.

Karuselliviljelyinnovaatio – Hortimill

Karuselliviljelyinnovaatio muuttaa matalakasvuisten kasvien, kuten taimien, marjojen, yrttien, salaattien ja sienien, viljelyä ja toimialan mahdollisuuksia radikaalilla tavalla. Järjestelmä on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Se ratkaisee monia viljelysongelmia ja ilmastollisia haasteita sekä mahdollistaa elintarviketuotannon digitalisointia ja maaseudun monimuotoisuuden lisäämistä.

Mikä data – Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla

MIKÄ DATA -hankkeessa kehitettiin älykästä data-analyysipalvelua, jolla hyödynnetään pelloista saatavaa datamäärää, tehostetaan viljelyä, vähennetään ympäristökuormitusta sekä parannetaan kannattavuutta. Hankkeella löydettiin ratkaisuja viljelijöiden esille tuomiin tarpeisiin, kuten tarpeeseen tietää maalajien vaihtelut, ravinnetasot ja toteutuneet satotiedot sekä kautta linjan löytää datan avulla tehostamiskeinoja pellon tuottavuuden nostamiseksi.

Voimaa farmarille

Voimaa Farmarille -hanke on yhteistyöhanke, joka on lisännyt maatalousyrittäjien ja sidosryhmien valmiuksia työhyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Tilatason työssä autetaan vaikeuksiin joutuneita tiloja kartoittamaan tilanteeseen johtaneita syitä ja purkamaan tilanne hallitusti sopivan yhteistyöverkoston avulla. Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi tiloja autetaan kartoittamaan oman tilan toiminnan riskejä ja löytämään keinoja riskien pienentämiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Biokaasulaitoksen laajennus Ahvenanmaalla

Orklan Ahvenanmaan tehdas investoi biokaasulaitokseen. Yhdessä Haga kungsgårdin kanssa yritys pyrkii tehostamaan tehtaan biokaasulaitoksen mädätysprosessia sekä parantamaan ravinne- ja vesikiertoa. Haga kungsgård toimittaa naudanlantaa Orklaan, jotta nykyistä mädätysprosessia voidaan tehostaa ja mahdollistaa samalla biokaasutuotannon kaksinkertaistaminen. Vastapalveluksena Orkla toimittaa Haga kungsgårdille sekä mädätysprosessin jäännöstuotteena syntyvää biolannoitetta että puhdistettua prosessijätevettä peltomaan kasteluun. Tämä luo kiertotalouden, jota on mahdollista kehittää tulevaisuudessa liittämällä siihen lisää maatiloja.

Maaseudun elinkeinot, työllisyys ja yrittäjyys

Hakola Huonekalu Oy: Hakolan uusi toimintakonsepti

Hakola Huonekalu Oy valmistaa erilaisia huonekaluja, kuten esim. sohvia, nojatuoleja, sänkyjä ja muita verhoituja tuotteita sekä puukalusteita. Ajan saatossa globalisaatio ja ihmisten kulutustottumusten muutokset vaikuttivat negatiivisesti perinteiseen huonekalutuotantoon ja useita alan yrityksiä joutui lopettamaan toimintansa. Hakola Huonekalu Oy lähti rohkeasti muuttamaan toimintaansa ja haki siihen myös apua asiantuntijoilta. Yritykselle luotiin kokonaan uusi toimintakonsepti, joka tarkoitti uuden jakelukanavan – oman verkkokaupan – rakentamista.

HLS-Robo

HLS-Robo-hankkeen aikana opiskelijat ja asiantuntijat törmäytettiin Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen teollisuuskentällä toimivien yritysten kanssa. Näin yritykset saivat uutta oppia ja ajattelumalleja, tekivät robotiikkainvestointeja ja saivat vastauksia osaajapulaansa. Samalla yritysten tarpeisiin vastanneet opiskelijat saivat oppia oikeiden, yrityselämälle tehtävien kehittämistöiden kautta, mutta löysivät myös töitä ja työllistymismahdollisuuksia.

Kokkolan Nahka Oy – Parempaa purtavaa: ekologisia ja eettisiä puruluita koirille

Kokkolan Nahka Oy on maailman johtava hirvennahan valmistaja. Toiminta kattaa hirvennahkojen keräämisen metsästysseuroilta Pohjoismaista sekä nahan valmistuksen alusta loppuun. Kun hirvennahkojen alalajitelmien ja haljaksen jalostaminen nahaksi alkoi käydä kannattamattomaksi, täytyi keksiä uutta. Näin syntyi ajatus aloittaa koirien puruluiden valmistus huonommista nahan osista.

RuokaSavo

RuokaSavo-hankkeella on edistetty merkittävästi Pohjois-Savon maaseutuvisiota olla vuonna 2020 kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta; Sen vaikutuksesta alueelle on myönnetty eurooppalaisen ruokamaakunnan status (European Region of Gastronomy). Hanke on lisännyt paikallisen ruoan ja ruokakulttuurin arvostusta: se on tuonut pohjoissavolaisille lähiruokaa tunnetummaksi ja lisännyt paikallisen tuotannon arvostusta. Hanke on myös edistänyt merkittävästi maakunnan elintarvike- ja matkailualojen toimijoiden välistä yhteistyötä ja lisännyt toimijoiden ammattimaisuutta.

#wildwonders

#wildwonders on neljän maan yhteinen Leader-hanke, jonka tavoitteena on lisätä villiruokaan liittyvää osaamista, villiruoan hyödyntämistä sekä villiruokaan liittyvää yritystoimintaa ja tuotekehittelyä. Hankkeen aikana jokaiseen kumppanimaahan (Suomi, Latvia, Liettua, Skotlanti) on luotu omat Villiruokafestarit, jonka malli on kehitetty Pohjois-Karjalassa, Ilomantsissa. Hanke on yhdistänyt kolme maata saman asian äärelle oppimaan toinen toisiltaan ja innostamaan yrityksiä ja yksittäisiä maaseudun asukkaita rohkeasti viemään luonnon antimiin liittyviä ideoita eteenpäin yritystoiminnaksi saakka.

Maaseudun elinvoima ja elämänlaatu

Trokareita ja kylttyyriä

Trokareita ja kylttyyriä -hanke toimi aktiivisesti ja innovatiivisesti kulttuuriharrastajien, taiteen esittäjien ja alueen järjestöjen aktivoijana. Se taipui monen kulttuuritoimijoiden tarpeeseen: hankkeeseen osallistui niin kuoroja, balettitanssijoita, teattereita, bändejä kuin lauluryhmiäkin.

Rural Finland II -valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke

Rural Finland II -valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke on tuonut matkailun kehittämiseen uutta ja tuoretta tietoa muun muassa viestinnän ja tiedonvälityksen keinoin. Matkailun työkalupakin uusi selainpohjainen versio on hyvä esimerkki toimivasta tiedon ja työkalujen jakamisesta kansalliseen verkostoon.

Pessimismihanke

Pessimismihankkeessa on luotu omaleimainen kuntabrändi, jolle on haettu laajaa näkyvyyttä hyödyntäen digitaalisia välineitä ja sosiaalista mediaa. Ainutlaatuisen someilmiön kautta on saatu myös laajaa kansainvälistä huomiota.

Mobiililuotsi

Täysin uudenlainen Mobiililuotsi-sovellus auttaa Vakka-Suomeen saapuvia maahanmuuttajia, maallemuuttajia ja muita uusasukkaita sopeutumaan uuteen asuinympäristöön, kotiutumaan ja kotoutumaan Vakka-Suomeen. Sovellus auttaa ihmisiä valtakunnallisten, kunnallisten ja kaupallisten palveluiden pariin ja esimerkiksi uusien harrastusten äärelle.

Koiraurheilukeskus Sievä

Investointihankkeessa on tehty vanhaan kiinteistöön koiraurheilukeskus. Hankkeen kautta koiraharrastajat ovat saaneet ainutlaatuiset harrastusmahdollisuudet ja se on parantanut koiraharrastamisen mahdollisuuksia Sievin ja lähikuntien asukkaille pysyvästi ja lisännyt näin alueen vetovoimaisuutta.