Uutinen
09.01.2019

Luke: Hylkeet kalastajien ja kalankasvattajien kiusana

Vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat rahalliset vahingot kaupallisille kalastajille olivat noin 350 000 euroa ja kalankasvattajille noin miljoona euroa. Tiedot perustuvat kalastajien ja kalankasvattajien jättämiin vahinkoilmoituksiin.

Hyljekannat ovat vahvistuneet huomattavasti 1990-luvulta lähtien. Samalla hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastuselinkeinolle ovat lisääntyneet, sillä ne käyttävät   kalanpyydyksissä ja kalakasvattamojen verkkokasseissa helposti saatavilla olevaa saalista ravintonaan.

ELY-keskus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät vuosittain tiedot kaupallisilta kalastajilta hylkeiden aiheuttamista saalisvahingoista. Luonnonvarakeskus (Luke)  kerää tiedot kalanviljelijöiltä kalankasvatukselle merialueella aiheutuneista vahingoista. Tässä mukana ovat myös karkuun päässeet kalat sekä rikkoontuneet verkkoaltaat.

Nyt julkaistu arvio on minimiarvio todellisten vahinkojen määrästä. Vahinkojen määrää on vaikea arvioida kalastajien ilmoitusten perusteella, koska vahingoitetusta kalasta ei aina jää pyydykseen selvästi havaittavia jäännöksiä eivätkä kalastajat aina tee ilmoitusta kärsimistään saalisvahingoista. Sen ohella, että hylkeet vaurioittavat saalista, ne voivat myös karkottaa kaloja ja saattavat pakottaa kalastajan keskeyttämään tai lopettamaan kalastuksen.

Rahallisesti suurimmat vahingot siian-, lohen- ja kuhankalastukselle 

Suomen kaupallisen kalastuksen saalis merialueelta oli 155 miljoonaa kiloa vuonna 2017. Saaliin arvo kalastajille oli 36 miljoonaa euroa. Kokonaissaalis oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, mutta monien rannikolta kalastettavien lajien saaliit pienenivät muun muassa  kalastuksen määrän vähenemisen seurauksena. Merialueella kaupallisesti kalastaneista noin 1300 kalastajasta runsas kolmannes ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä.

Vahinkojen määräksi arvioitiin 90 tonnia vuonna 2017. Määrästä oli siikaa 30, silakkaa 15, lohta 13, kuhaa 10, taimenta kuusi, ahventa neljä, turskaa kolme, haukea kaksi ja muita lajeja seitsemän tonnia. Arvio hylkeiden vahingoittaman kalan määrästä oli 50 tonnia pienempi kuin vuonna 2016.

Hylkeiden aiheuttamien saalisvahinkojen arvo oli 351 000 euroa. Arvo laskettiin kalastajille maksettujen arvonlisäverottomien keskihintojen perusteella. Saalisvahinkojen lisäksi hylkeet aiheuttivat kalastajille vahinkoja rikkomalla pyydyksiä.

Kalankasvatukselle hylkeistä noin miljoonan euron vahingot

Suomessa kasvatettiin vuonna 2017 yhteensä noin 14,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Koko maan ruokakalasta 85 prosenttia, 12,4 miljoonaa kiloa, kasvatettiin merialueilla. Kalankasvatus merialueilla on lähes yksinomaan verkkoaltaissa tapahtuvaa kasvatusta.

Koko merialueella hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot arvioitiin noin 171 tonniksi ja arvoltaan noin 930 000 euroksi vuonna 2017. Tappiot koostuivat sekä määrältään että arvoltaan pääasiassa hylkeiden tappamista kaloista (93 prosenttia). Vahingoitettujen kalojen osuus tappiosta oli seitsemän prosenttia.  Hylkeiden ei ilmoitettu vahingoittaneen verkkoaltaita vuonna 2017. Hylkeiden aiheuttamista vahingoista raportoi kaikkiaan 25 kalankasvatusyritystä. Tämä on kaksi kolmasosaa merellä toimivista ruokakalayrityksistä.

Hylkeiden kaloille aiheuttamista kokonaisvahingoista noin puolet tapahtui Ahvenanmaan alueella.  Vuonna 2017 vahingot olivat määrältään sekä arvoltaan hieman pitkäaikaista keskiarvoa pienemmät.

1980-luvun lopusta lähtien Itämeren hyljekanta on kasvanut 6-9 prosenttia vuodessa. Suomen alueella laskenta-aikaan nähtyjen hylkeiden määrä on kuitenkin viime vuosina pysynyt melko vakaana. Keväällä 2017 valtaosa Suomessa lasketuista hylkeistä tavattiin lounaissaaristosta kuten ennenkin.

Lähde: Luonnonvarakeskus 9.1.2019