Uutinen
04.06.2024

Maatalouden tuottavuusesteitä taklaamaan

Tuottavuuden kasvulla on merkittävä rooli kansantalouden talouskasvun ja hyvinvoinnin edistämisessä. Vuo­den 2008 jälkeen tuottavuuden kehitys on ollut Suomessa kuitenkin hyvin heikkoa. Mitkä tekijät jarrut­tavat tuottavuuden kasvua ja esiintyvätkö samat tekijät myös maataloudessa tuottavuuden kehittämisen jar­ruina? Työtehoseuran julkaisussa ”Maatalousyritysten tuottavuusesteet” 474/2024 tarkastellaan näitä kysy­myksiä ja tilanteen parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä maataloustuotannon näkökulmasta.

Maatilan tuottavuuden kehittämistä rajoittavat sekä maatilan sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäiset tuotta­vuusesteet ovat organisaation sisällä tai sen omien toimenpiteiden vaikutuspiirissä olevia asioita. Vastaavasti ulkoiset tuottavuusesteet tulevat tai vaikuttavat organisaatioon sen ulkopuolelta, joten niihin organisaatio ei pysty suoraan vaikuttamaan.

Keskeiset tuottavuusesteet

Työtehoseurassa toteutetussa maatalousyritysten tuottavuusesteitä selvittäneessä kyselytutkimushankkeessa (2017–2018) voimakkaimmin esille nousseet maatilan sisäiset ja ulkoiset tuottavuusesteet on koottu alla olevaan kuvaan. Ulkoisissa tuottavuuses­teissä maatalouden asiantuntijoiden vastaukset olivat lähempänä maatalousyrittäjien vastauksia kuin sisäi­sissä tuottavuusesteissä. Sisäisten tuottavuusesteiden osalta asiantuntijat arvioivat eri tekijöiden merkitykset keskimäärin suuremmiksi ja nykytilanteen keskimäärin heikommaksi kuin maatalousyrittäjät.

Myös Etlan laatimassa yleisessä tuottavuuskehityksen tilannekuvassa (2023) ja PTT:n, Luken ja TTS:n maatalousyrityksiin kohdistu­neessa Smart Farmers -tutkimuksessa (2019–2022) keskeiseksi yrityksen sisäiseksi tuottavuuden tekijäksi nostettiin osaava hen­kilöstö. Etlan tilannekuvassa nostettiin lisäksi esille innovointi ja innovaatioiden hyödyntäminen, korkea in­vestointiaste sekä panostus T&K-toimintaan. Smart Farmers -tutkimus vastaavasti korosti aktiivista kehittä­mistä, suunnitelmallisuutta, talouden- ja riskinhallintakykyä sekä yhteistyötä ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa.

Ulkoisten tuottavuusesteiden osalta Etlan tilannekuva jakoi kyselytutkimusten tulosten kanssa huolen inno­vaatiotoiminnan edellytysten ja kannusteiden heikkouksista ja osaavien työntekijöiden saatavuudesta. Vas­taavasti Smart Farmers -tutkimus korosti byrokratian, tukipolitiikan, koulutus- ja neuvontatarjonnan sekä yh­teistyön merkitystä.

Toimenpide-ehdotuksia

Tuottavuuden kehittämiseksi maatalousyrittäjien koulutuksessa tulisi vahvistaa yritystoiminnan johtajuus- ja kehittämisosaamista. Myös neuvonnan roolia strategisen suunnittelun ja johtamisen tilakohtaisena sparraa­jana esitetään vahvistettavan. Tilausta olisi foorumille, jossa maatalousyrittäjät voisivat etsiä sopivia työnte­kijöitä ja työntekijät voisivat tarjota työpanostaan yrittäjille. Myös tilojen yhteiset työntekijät olisivat yksi keino tämän tuottavuusesteen selättämiseen. Tukipolitiikkaa tulisi kehittää suuntaan, jossa tuet kohdistuisivat enemmän tuottavaan toimintaan pelkän byrokraattisten ehtojen täyttämisen ase­mesta. Lainsäädännön ja hallinnon olisi oltava ennakoitavaa.

Tuottavuuden parantamiseksi tulisi tilusjärjestelyjä kehittää ja tilayhteistyötä helpottaa tilusvaihdon ja yhteis­ten viljelykiertojen kautta. Maatalousyrittäjien menestymistä edistävät erilaiset verkostot ja sidosryhmät; yh­teistyön avulla voidaan saavuttaa suurtuotannon etuja. Toimijoiden välisen yhteistyön edistämisessä keskei­nen rooli on myös valtiovallalla ja koulutusorganisaatioilla. Maataloustuotannon tuottavuutta ja kilpailukykyä edistetään lisäksi vahvistamalla kotimaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemista.

Lue lisää:

Työtehoseuran julkaisu ”Maatalousyritysten tuottavuusesteet” 474/2024