Uutinen
20.01.2023

Maatalousalan opetuksen tueksi kehitettiin uusia toimintamalleja – syntyi lähes 100 uutta oppimisaihiota

Uutta materiaalia maatalousalan opetukseen tuotettiin mm. ilmastonmuutoksesta, kierrätysravinteista, uusiutuvista energiamuodoista, vesiensuojelusta ja maatiladatan käytöstä. Parhaimmat materiaalit ovat avoimesti verkossa saatavilla.

Miten tuotetaan nykyaikaista laadukasta koulutusta ja oppimateriaalia? Miten ne saadaan avoimesti käyttöön? Miten innostetaan maatalousalan opiskelijoita ja opettajia kokeiluiden ja oman tutkimuksen pariin? Miten tilalta kerättävää dataa voidaan hyödyntää?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsittiin vastauksia vuosina 2021–2022 maatalousalan oppilaitosten toteuttamassa Tulevaisuuden maanviljelijät -hankkeessa. Mukana olivat kaikki Suomen agrologikoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut (6 kpl) sekä kolme toisen asteen maatalousalan oppilaitosta. Ennen tuotannon aloittamista tehtiin kattava selvitys maatalousalan oppimateriaalien nykytilasta ja kehittämistarpeista. Toiveita oppimateriaalin tuotantoon oli paljon, liittyen niin kasvi- kuin kotieläintuotantoon kuin tekniikkaan ja talouteenkin.

Kestävä tuotanto ja digitaalisuus johtoajatuksena

Opetusmenetelmiä kehittäviin työpajoihin osallistui lähes 50 maatalousalan opettajaa. Oppimateriaalituotannon lähtökohtana oli oppimisaihiotuotanto -ajattelu. Lopputuloksena syntyi itsenäisenä toimivia, tiettyyn teemaan paneutuvia ja tuotteistettuja, saavutettavuuskriteerit täyttäviä oppimisaihioita. Niitä tuotettiin hankkeessa lähes 100, joista puolet oli videoita, neljäsosa artikkeleja ja tietokortteja ja muutamia podcasteja. Suuri osa videoista käännettiin myös englanniksi. Oppimateriaaleille määriteltiin keskeiset laatukriteerit, joiden pohjalta ne vertaisarvioitiin.

Punaisena lankana oli kestävä tuotanto ja digitaalisuus. Uudet oppimisaihiot liittyvät kestävän tuotannon teemoihin, muun muassa ilmastonmuutokseen, kierrätysravinteisiin, kompostointiin, uusiutuviin energiamuotoihin, biokaasuun ja vesiensuojeluun. Lisäksi kuvattiin opetusmaatilojen koetoimintaa, maatiladatan keruuta ja käyttöä. Parhaimmat oppimateriaalit löytyvät pysyvissä nettiosoitteissa Avointen oppimateriaalien kirjastosta.

Merkittävä osa hankkeen toimintaa oli erilaiset kokeilut opetusmaatiloilla liittyen esimerkiksi seosviljelyyn, kierrätyslannoitukseen ja lajikevertailuihin. Opetusmaatiloilta kerättiin havaintodataa, tehtiin mittauksia erilaisilla sensoreilla ja kuvannettiin peltoja erilaisilla drooneilla. Maatiladatan keräämisen avuksi rakennettiin havaintolomakkeistot. Opetusmaatilan tiedon esittämiseksi jatkettiin Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksen opetus- ja tutkimusmaatilan sivuston kehittämistä.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä 21 avointa tapahtumaa. Erityisen innovatiivisia olivat virtuaaliset vierailut, joissa yhdistettiin reaaliaikainen videolähetys eri kohteissa sekä virtuaaliset ylilennot, joissa kampusta ja viljelyksiä tarkasteltiin ilmasta käsin ja samalla selostettiin ja analysoitiin näkymää.

Hanke rahoitettiin maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta 2020–2022. Vastuuviranomaisena toimi Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Lisätietoja:

Outi Vahtila
kehittämispäällikkö
Biotalousosaamisen yksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puh. +358500121261
outi.vahtila@hamk.fi

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke