Uutinen
28.09.2023

Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus tukee luonnon monimuotoisuutta

Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus tukee luonnon monimuotoisuutta

Käynnissä olevalla EU maatalouden rahoituskaudella panostetaan maatalouden ja maatalousympäristöjen monimuotoisuuden turvaamiseen ja edistämiseen. Sopimuskohteiden maastokatselmoinnit ovat käynnissä Kainuussa.

Sopimukseen kuuluvaa aluetta hoidetaan ja kunnostetaan erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Tukiasiantuntija Markus Kvist Kainuun ELY-keskuksesta toteaa. että hoidon tulee edistää maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman kunnostamista, säilyttämistä tai edistämistä.

”Korvaus koostuu vuosittaisesta hoitokorvauksesta ja sen lisäksi voidaan tarvittaessa maksaa erillistä aitaamis- tai raivaamiskorvausta.”

Sopimus on 5-vuotinen ympäristösopimus. Sopimuksen avulla säilytetään tai edistetään sopimusalueen tavanomaista arvokkaampia luonto- tai maisema-arvoja.

Hoitosopimus voidaan tehdä laiduntamalla tai niittämällä hoidettavasta inventoidusta perinnebiotoopista, muusta luonnonlaitumesta, luontoarvoiltaan monimuotoisesta tai maisemaltaan merkittävästä peltojen reuna-alueesta, pellon ja tien tai pellon ja vesistön välisestä reuna-alueesta, peltoalueiden metsäsaarekkeesta, maatalousympäristön uhanalaisen lajiston säilymistä edistävästä kohteesta, maatalousympäristön muinaismuistokohteesta tai pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvästä maaseudun kulttuuriperinnön hoitokohteesta.

Asiantuntija selvittää luontoarvot

Hoitosopimukseen kuuluvan alueen luontoarvot selvittää asiantuntija. Kainuun ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Mariko Lindgren kerää tietoa muun muassa kohteiden kasvillisuustyypeistä ja niiden edustavuudesta, huomionarvoisista perinnebiotooppien kasvilajien esiintymisestä ja runsaudesta sekä puuston arvokkaista rakennepiirteistä kuten suurista maisemapuista ja lahopuista.

Myös kohteen arvoa heikentäviä tekijöitä, kuten rehevöitymistä ilmentävien kasvien runsautta seurataan. ”Oleellista on myös arvioida kohteen arvojen kehittymistä hoidon myötä, sekä arvioida tulevaa kehittymispotentiaalia ja nykyisen hoidon laatua, sekä mahdollisia muutostarpeita hoitoon”, Lindgren luettelee.

Arvokas perinnebiotooppi voi saada korotettua korvausta. Alueen on täytettävä arvokkaan perinnebiotoopin määritelmä eli se on joko jo määritelty valtakunnalliseksi tai maakunnalliseksi arvokkaaksi perinnebiotoopiksi inventoinneissa vuosina 2016-2022 tai ELY-keskus on arvioinut alueen inventoinnin kriteerien perusteella arvokkaaksi perinnebiotoopiksi tai vastaavaksi.

Markus Kvist kertoo, että hoitosopimuksen tekijän on oltava vähintään 18-vuotias, viljelijä tai rekisteröidyn yhdistyksen edustaja.