Uutinen
15.03.2024

Säilytetään Järvi-Suomi sinisenä myös jälkipolville

Säilytetään Järvi-Suomi sinisenä myös jälkipolville

Järvi-Suomen vesistöjen tila on pääosin hyvä, ja sellaisena se halutaan myös säilyttää. Kevään JÄSMY-teemahaku tarjoaa tuhdin rahoitusmahdollisuuden vesistöjen tilaa parantaville hankkeille sinisimmässä Suomessa.

JÄSMY-ohjelma eli Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma avaa 15.3.–31.5.2024 teemahaun kehittämishankkeille, joiden tavoitteena on Järvi-Suomen vesistöjen tilan parantaminen.

Teemahaku on auki Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksissa. Tavoitteena on kohdentaa EU:n maaseuturahoitusta JÄSMY-ohjelman toimenpiteitä edistäviin hankkeisiin.

Vaikka Järvi-Suomen vesistöjen tila on tällä hetkellä hyvä, ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat sääolosuhteet voivat voimistaa vesistöjen kuormitusta. JÄSMY-ohjelmassa nähdään tärkeänä, että vesistöt säilyvät Järvi-Suomessa hyvässä kunnossa. Puhtaat vedet ovat arvo sinänsä, ja lisäksi vesistöt tuottavat tärkeitä ekosysteemipalveluita.

Haussa sekä uusia että perinteisiä toimenpiteitä

JÄSMY:n keväiseen teemahakuun toivotaan hakemuksia, joiden toimenpiteet edistävät maatalousmaan kasvukuntoa sekä kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta. Lisäksi toimenpiteet voivat liittyä peltojen vesitalouden hallinnan parantamiseen, valumien estämiseen, lannankäsittelyn ja -levityksen edistämiseen ja kehittämiseen, vesistöjen kunnostukseen ja ympäristötoimien kohdentamisen parantamiseen.

Tarkemmat kuvaukset tavoitteista ja toimenpiteistä löytyvät JÄSMY-ohjelmasta.

Toimenpiteet on kuvattu ohjelmassa niin, että niiden toteuttamisessa jää liikkumavaraa ja tilaa uusille lähestymistavoille. Hankkeilta toivotaan innovatiivista otetta.

Vaikuttavuutta koko JÄSMY-alueelle

Vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen oikeille paikoille on olennaista, jotta vesien tilaa saadaan parannettua. JÄSMY-ohjelma pitää tärkeinä muun muassa valuma-aluekohtaisia pilotointeja, joissa valituille valuma-alueille kohdennetaan tehokkaampia toimia. Pilotoinneissa saavutettuja tuloksia voidaan tarvittaessa monistaa myös muille alueille.

Jokaisen rahoitettavan hankkeen toivotaan sijoittuvan mahdollisimman moneen JÄSMY-maakuntaan, mutta hakea voi myös alueellisia hankkeita siten, että hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää koko JÄSMY-alueella. Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, järjestö, yhdistys tai osuuskunta.

Tarkemmat tiedot hakemiseen liittyen löytyvät hakuilmoituksesta.

Webinaarin 24.4.2024 esitykset

JÄSMY järjesti 24.4.2024 webinaarin, jonka aiheena oli Järvi-Suomen vesistöt ja vesienhoidon painopisteet. Linkit webinaarin esityksiin on alla.