Uutinen
05.06.2024

Valtakunnalliset hankkeet valittu – rahoitus seitsemälle hankkeelle

Valtakunnalliset hankkeet valittu – rahoitus seitsemälle hankkeelle

ELY-keskukset ovat valinneet rahoitettavat valtakunnalliset maaseutuhankkeet. Hakuteemana oli huoltovarmuus- ja varautuminen. Hankkeilla edistetään varautumista kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen sekä nostetaan maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteiskunnan resilienssiä erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa. Kotimaista maataloustuotantoa lisäämällä ja jalostusastetta nostamalla parannetaan osaltaan huoltovarmuutta. Haussa painotettiin erityisesti maataloustuotannon sekä laajemmin ruokajärjestelmän varautumisen edistämistä. Valinnoissa painotettiin hankkeiden uutuusarvoa.

Valitut hankkeet:

Vuokrapellot kuntoon – Arrendeåkrarna i skick

 Vuokrapellot vastaavat noin 37 %:a kaikista viljelyssä olevista pelloista. Peltojen peruskunnostusvelkaa löytyy Suomessa laajasti, mutta kalkituksen ja vesitalouden kunnostustoimenpiteiden tarve korostuu vuokrapelloilla. Hankkeen tavoitteena on parantaa vuokrapeltojen kasvukuntoa välittämällä peltojen omistajille tietoa siitä, he voisivat yhteistyössä peltoja vuokraavien viljelijöiden kanssa huolehtia peltomaansa kunnosta. Hyvät toimintatavat pellonomistajien ja pellonvuokraajien väliselle yhteistyölle tulevat laajasti tietoon ja yhteistyö paranee. Viljelijät saavat apua pellon kasvukuntoon liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen ja maanomistajat saavat lisää tietoa siitä, miten he voivat vaikuttaa ja nostaa omistuksensa arvoa.

Hakija: Elävä Itämeri säätiö sr. (BSAG)

Rahoitus: 360 000 EUR (EU+valtio)

 

Huoltovarmuutta ja resilienssiä ruokajärjestelmään (ARMAS) 

Tavoitteena on vahvistaa ruokajärjestelmän toimijoiden osaamista resilienssin ja huoltovarmuuden kehittämiskeinoista ja paikallisista mahdollisuuksista. Hanke tuottaa elintarvikkeiden huoltovarmuussuunnittelun työvälineitä ja jalkauttaa välineet toimijoiden käytettäviksi. Ruokajärjestelmän eri toimialojen vuoropuhelun lisääminen ja yhteiskehittäminen edistävät ruokajärjestelmän kokonaiskestävyyttä.

Hakija: Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 360 000 EUR (EU+valtio)

 

FarmGuard Maatilojen kyberturvallisuuden vahvistaminen käytännön keinoin

Tavoitteena on vahvistaa maatilojen ja puutarhojen kykyä varautua kyberuhkiin ja lisätä niiden resilienssiä. Hankkeessa toteutetaan kuusi kokeilua hyödyntäen opetustiloja. Saadut kokemukset dokumentoidaan ja viestitään maatila- ja puutarhayrittäjille. Hankkeessa luodaan jatkuvan kehittämisen malli kyberturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen maatiloilla.

Hakija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Rahoitus: 267 551 EUR (EU+valtio)

 

Maatila yhteisenä työpaikkana – hyvät käytännöt eri ammattiryhmien työturvallisuuden ja työn sujuvuuden edistämisessä 

Maatila on esimerkki yhteisestä työpaikasta, jossa pääasiallisen vastuun työturvallisuudesta kantaa yrittäjä, mutta kaikki ovat velvollisia huolehtimaan siitä omalta osaltaan. Hankkeen tavoitteena on edistää maatiloilla työtä tekevien eri ammattiryhmien työturvallisuutta ja työn sujuvuutta 

Hakija: Luonnonvarakeskus

Rahoitus: EUR 364 143 (EU+valtio)

 

Kylävara paikallisen varautumisen perustana 

Hanke vahvistaa kylien varautumista, kriisinkestävyyttä ja turvallisuuden tunnetta sekä lujittaa kyläturvallisuustyön perustaa. Tuloksena syntyvä Kylävara-konsepti määrittelee paikallisyhteisöjen roolin kokonaisturvallisuuden ketjussa, tunnistaa kyläyhdistysten merkityksen turvallisuuden edistäjinä ja selkiyttää eri toimijoiden rooleja.

Hakija: Suomen Kylät ry

Rahoitus: 270 000 EUR (EU+valtio)

 

Tarhamehiläisten tuottama pölytys osana huoltovarmuutta (MehiVarma)

Hankkeessa luodaan valtakunnallinen toimintamalli, jossa kuvataan tarhamehiläisten avulla tehtävän pölytyspalvelun nykytila, miten sitä kehitetään ja miten sen avulla poikkeusoloissakin turvataan hyönteispölytteisten kasvien sadon tuotanto osana huoltovarmuutta.

Hakija: Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 313 000 EUR (EU+valtio)

 

Ryytimaa – Resurssiviisas yhteisöviljely paikallisyhteisöjen turvana 

Hanke koordinoi, tuottaa ja jakaa tietoa resurssiviisaasta paikallistason yhteisöllisestä viljelystä. Tavoitteena on valtavirtaistaa yhteisöviljelyn mittakaavaan sopivia menetelmiä.

Hakija: Maaseudun Sivistysliitto ry

Rahoitus: 200 000 EUR (EU+valtio)

 

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065

maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätietoja voi kysyä myös hankkeiden hakijoilta, hankkeet tulevat päivittymään myös avoimeen Maaseutuverkosto.fi:n Hankerekisteriin.