Blogi
05.10.2023

EU:n maaseutualueiden tulevaisuus – taistelua tuulimyllyjä vastaan?

Espanjassa järjestettiin syyskuun lopulla korkean tason politiikkafoorumi, jossa keskusteltiin EU:n maaseutualueiden tulevaisuudesta. Mikä oli kokouksen anti?

EU:n tämänhetkinen puheenjohtajamaa Espanja isännöi korkean tason politiikkafoorumia EU:n maaseutualueiden tulevaisuudesta: Shaping the future of rural areas. Pitopaikaksi oli valikoitunut Kastilia – La Manchan maakunta, joka on monelle tuttu Cervantesin romaanin Don Quijoten kautta.

Aluevalinta on osuva maaseudun kehittämisen kannalta. Vaikka maakunta sijaitsee aivan Madridin ympäristössä, on sen väkiluku laskeva. Isännät markkinoivatkin aluettaan Etelä-Euroopan Lappina, johtuen siitä, että osissa maakuntaa väestöntiheys on Lapin luokka, noin 2 henkilöä/km2. Maakunnassa on tartuttu väen vähenemisen haasteisiin järein politiikkatoimin. Kyseessä on 3,3 miljardin euron ohjelma, jonka avulla talous-, sosiaali- ja verotoimenpitein pyritään lisäämään maaseutualueiden elinvoimaa ja saamaan väestömäärä kasvuun. Esimerkiksi politiikkaohjelma yhtenä toimenpiteenä tuloveroa lasketaan 25 % harvaan asutuilla alueilla.

EU:n pitkän tähtäimen maaseutuvisio julkaistiin 2021. Visiossa maaseutu nähdään laajan maaseutupolitiikan valossa eli se kattaa maaseudun kokonaisuutena niin infran, palveluiden, ympäristön, sosiaalisten kysymysten jne. näkökulmasta. Yhteisen vision toteuttamiseksi on tehty maaseutusopimuksia (Rural Pact) EU-, kansallisella- ja myös paikallisella tasolla. Eurooppa-neuvostossa ollaan arvioimassa maaseutuvision toteutumista ja keskustellaan tulevista politiikkatoimista vielä Espanjan puheenjohtajakauden aikana.

Eurooppa-neuvostolta tarvittaisiin vahvoja poliittisia linjauksia maaseutualueiden tulevaisuuden suhteen. Politiikkafoorumin tehtävänä oli pohjustaa Eurooppa-neuvoston käsittelyä. Kokouksessa käytiin keskustelua siitä, miten EU-rahastojen kautta on edistetty maaseutuvision tavoitetta saavuttaa vahvempi, verkottuneempi, vauraampi ja selviytymiskykyisempi maaseutu: mitä konkreettisesti on tehty ja mihin täytyisi tulevaisuudessa panostaa.

Onko EU:n maaseutualueiden tulevaisuus siis taistelua tuulimyllyjä vastaan? Politiikkafoorumin perusteella vastaus on ei.

Kolmen EU-komissaarin, paikalla olleiden Europan parlamentin jäsenten, EU-jäsenvaltioiden ministereiden, valtiosihteereiden ja johtavien virkamiesten, yhteensä 200 osallistujan voimin painotettiin maaseutualueiden merkitystä koko EU:n kehitykselle ja yhtenäisyydelle. EU:n maaseutualueiden kehittämisen pohjana on EU:n pitkän tähtäimen maaseutuvisio. Visiota toivottiin kehitettävän strategian suuntaan, nythän se on visiopaperi. Eri EU-rahastoilta odotetaan tulevaisuudessa parempaan synergiaa ja koordinaatiota maaseutukysymyksissä. Kehittämisen välineitä on jo olemassa, mutta niitä täytyy osata käyttää entistä paremmin. Leader-toimintatavan merkitystä nostettiin vahvasti esille ja painotettiin Leader-pohjaisen toimintatavan hyödyntämistä myös rakennerahastoissa. Summaten: EU:n maaseutuvisiokeskustelua kannattaa seurata tarkkaan. Sen pohjalta tullaan linjaamaan tulevat maaseudun kehittämisen toimet.

Suomen osalta kokouksessa haluttiin nostaa esille yli 30-vuotinen maaseutupolitiikan neuvoston työ. CAP:n (EU:n yhteinen maatalouspolitiikka) välineitä on tuloksekkaasti hyödynnetty Suomessa koko maaseudun kehittämiseen, ei pelkästään maatalouden edistämiseen. On tärkeää, että CAP:ssa säilytetään mukana laaja maaseudun kehittäminen myös tulevaisuudessa. Kehittämistyön pohjana tulee olla paikkaperustaisuus. Lisäksi maaseutuvaikutusten arviointi tulee ottaa aktiiviseen käyttöön komission EU-lainsäädännön valmistelussa.

Läksijäislahjaksi osallistujat saivat Cervantesin Don Quijote -teokset. Ehkä muistuttamaan idealismin ja omintakeisen rohkeuden tarpeesta myös maaseudun kehittämisessä.

p.s. Kannattaa liittyä Rural Pact -yhteisöön ja siten varmistaa tiedon saanti, mitä EU:n maaseutuvisiotyössä tapahtuu Brysselissä ja muissa jäsenmaissa: https://ruralpact.rural-vision.europa.eu/become-member_en

Maa- ja metsätalousministeriön edustajat kokouksessa olivat maatalousneuvos Taina Vesanto ja valtiosihteeri Päivi Nerg

Lisätietoja:

Yhteenveto Kastilia-La Machan politiikkaohjelmasta:  https://ec.europa.eu/enrd/sites/default/files/enrd_publications/enrd_case_study_castilla_130622_final_0.pdf

EU:n pitkän tähtäimen maaseutuvisio ja maaseutusopimus (Rural Vision ja Rural Pact): https://rural-vision.europa.eu/index_fi

Shaping the future of rural areas -politiikkafoorumi, 27.-29.9.2023: https://rural-vision.europa.eu/events/shaping-future-rural-areas-2023-09-27_en

Suomen näkökulmia maaseutuvisioon: https://maaseutu.fi/en/rural-vision-in-finland/

Liittyvät aiheet

Kansainvälisyys
Yhteistyö