Blogi
22.04.2024

Järvi-Suomessa tuetaan ympäristöä ja ilmastoa

Järvi-Suomen ELY-keskuksissa on haettavissa monipuolisesti rahoitusta ympäristö- ja ilmastotoimiin ja alueellisissa maaseudun kehittämissuunnitelmissa ympäristö- ja ilmastoteema ovat vahvasti esillä.

Ympäristö- ja ilmastotoimiin on mahdollisuus hakea rahoitusta monista EU:n maaseuturahoituksen tukimuodoista. Ympäristö ja ilmasto ovat läpileikkaavia teemoja maaseuturahoituksessa ja esillä kaikessa toiminnassa.

Keväällä 2024 on Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksissa teemahakuja yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin sekä teemahaku Järvi-Suomen vesistöjen tilan parantamiseen.

JÄSMY-teemahaku Järvi-Suomen vesistöjen tilan parantamiseen

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman eli JÄSMY:n teemahaku 15.3.–31.5.2024 on kehittämishankkeille, joiden tavoitteena on vesistöjen tilan parantaminen. Toimenpiteinä hankkeissa voivat olla esimerkiksi maan kasvukunnon parantaminen ja peltojen vesitalouden hallinta, ekologisesti kestävän metsätalouden ja metsänhoidon edistäminen, valumien estäminen, lannankäsittelyn ja -levityksen parantaminen ja kehittäminen, vesistöjen kunnostus ja ympäristötoimien kohdentaminen.

Jokaisen rahoitettavan hankkeen toivotaan sijoittuvan mahdollisimman moneen JÄSMY-maakuntaan, mutta hakea voi myös alueellisia hankkeita siten, että niiden tuloksia voidaan hyödyntää koko JÄSMY-alueella. Tukea voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten oppilaitos, järjestö, yhdistys tai osuuskunta.

Hakuilmoitukseen pääset TÄSTÄ (maaseutu.fi).

Valuma-aluesuunnittelulla tavoitellaan monia hyötyjä

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ovat laatineet vuoteen 2030 valuma-aluesuunnittelun tiekartan, jonka tavoitteena on edistää ja vakiinnuttaa valuma-aluelähtöistä suunnittelua. Tiekartta on julkaistu tammikuussa 2024 ja tiekartassa esitetyt toimenpide-ehdotukset tukevat monelta osin myös kevään 2024 JÄSMY-teemahaun tavoitteita.

Valuma-aluesuunnittelun lähtökohtana voi olla esimerkiksi vesistöjen ekologisen tilan parantaminen, tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen, maa- ja metsätalouden ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillinnän lisääminen vesienhallinnan keinoin sekä luonnon monimuotoisuuden ja kalastonhoidon edistäminen. Monitavoitteisia, osavaluma-aluetasoisia suunnitelmia suositellaan tiekartassa laatimaan tarvelähtöisesti ja niiden tulee ohjata paikallisten hankkeiden toteutusta.

Tiekarttaan voi tutustua TÄSTÄ (valtioneuvosto.fi).

Teemahakuja yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin

JÄSMY-teemahaun lisäksi kaikissa Järvi-Suomen ELY-keskuksissa on keväällä 2024 auki teemahaku yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin. Investoinnit voivat liittyä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, luonnonvarojen kestävään hoitoon tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahakuihin voi tutustua lisää alla olevista linkeistä ELY-keskuksittain.

Keski-Suomi – Pohjois-KarjalaEtelä-SavoKaakkois-SuomiPohjois-Savo (ely-keskus.fi)

Lisäksi Pohjois-Savon maaseututeemaiseen ilmastokatsaukseen 1/2024 (ely-keskus.fi) on koostettu kattavasti eri rahoitushakuja ilmasto- ja kiertotalousteemaan sekä vihreään siirtymään.

Kevään 2024 teemahakujen lisäksi ELY-keskuksista voi hakea jatkuvassa haussa rahoitusta myös muuhun maaseudun kehittämistoimintaan, yritystoiminnan investointeihin sekä kehittämiseen. Päätökset tehdään valintajaksoittain.

ELY-keskusten maaseuturahoituksen asiantuntijat neuvovat tuen hakemiseen liittyvissä asioissa. On suositeltavaa olla yhteydessä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeiden valmisteluvaiheessa.

Kosteikko- ja uomainvestointien tuen haku on myös alkanut

Investoinneilla parannetaan vesistöjen tilaa ja lisätään luonnon monimuotoisuutta. Tuen haku on alkanut Hyrrä-asiointipalvelussa 12.4.2024. Näihin ei-tuotannollisiin investointeihin voi hakea tukea 30.6.2024 saakka. Hakemisessa neuvovat alueelliset ELY-keskukset. Lisätietoja löytyy TÄSTÄ (ely-keskus.fi).

Liittyvät aiheet

Maatalous
Metsätalous
Yhteistyö
Ympäristö ja ilmasto