Blogi
27.04.2023

Opinnäytetyö: Valioryhmän sopimustuotantoon siirtymisen vaikutukset maitotilayritysten kehittämissuunnitelmiin

YAMK-opinnäytetyö

Valioryhmä siirtyi sopimustuotantoon vuoden 2021 alussa. Valio on maitoalan isoin toimija Suomessa ja siten sen tekemät päätökset ovat merkittäviä koko maitotaloudelle. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa, kuinka Valioryhmän sopimustuotantoon siirtyminen on vaikuttanut maitotilayritysten toimintaan käytännössä ja millaiselta tulevaisuus maitotilayrityksissä näyttää. Kyselyllä kartoitettiin myös muiden meijerien maitotilayrittäjien tulevaisuudennäkymiä. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ruokavirasto.

Kysely lähetettiin toukokuun 2022 lopussa kaikkiaan 4377 maitotilayrittäjille Manner-Suomessa. Sähköpostiosoitteet saatiin Ruokaviraston ylläpitämästä maatilarekisteristä ja niitä käsiteltiin ainoastaan Ruokaviraston sisäisesti. Henkilötiedot käsiteltiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) No 2016/679 6 art. 1. e) alakohdan ja tietosuojalain (1050/2018) 4 § 1 mom 2) kohdan mukaisesti.

Kysely toteutettiin Webropol-ohjelmistossa ja siihen saatiin yhteensä 445 vastausta. Vastausprosentti oli 10,2 %. Kyselyn vastaukset analysoitiin SPSS-ohjelmistolla ja Webropolin työkaluilla. Aineistoa kerättiin myös Ruokaviraston ylläpitämästä Hyrrä-asiointijärjestelmästä. Maaliskuussa 2023 haastateltiin Valion alkutuotantojohtajaa Microsoft Teamsissa.

Sopimustuotantoon siirtyminen oli tärkeää maidon ylituotannon hillitsemiseksi ja tuotannon optimoimiseksi. Opinnäytetyön tulosten perusteella sopimustuotantoon siirtyminen oli vaikuttanut maitotilayritysten käytännön toimintaan jonkin verran. Suurimmat vaikutukset osuivat pieniin maitotilayrityksiin ja erityisesti parsinavettoihin. Sopimustuotanto ei ollut kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi maitotilayrittäjien lopettamispäätöksiin, mutta investointitahtia se oli jonkin verran hillinnyt. Tuotantoa oli tehostettu useissa maitotilayrityksissä sopimustuotantoon siirtymisen seurauksena. Yksittäisenä merkittävästi maitotilayritysten käytännön toimintaan vaikuttavaksi seikaksi nousi pitoisuushinnoittelu. Sopimustuotantoon siirtyminen vaikutti monissa maitotilayrityksissä myös investointeihin joko niistä luopumisena tai niiden siirtämisenä tulevaisuuteen. Sopimustuotannon koettiin vaikuttavan negatiivisesti erityisesti nuoriin maitotilayrittäjiin investointimahdollisuuksien heikkenemisen vuoksi.

Opinnäytetyö Theseuksessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/793972

Liittyvät aiheet

Kannattavuus
Maatalous