Blogi
30.04.2024

Tukea tarjolla yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin

EU:n maaseuturahoituksen avulla halutaan hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen sekä edistää luonnonvarojen kestävää hoitoa ja luonnon monimuotoisuutta. Tukea yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin voi hakea oman alueensa Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta.

Kainuussa, kuten muualla Suomessa, maaseutua on totuttu kehittämään rahoituskausittain sen jälkeen, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995. Nyt on menneillään vuoden 2023 alussa käynnistynyt rahoituskausi CAP27. Lyhenne CAP (The Common Agricultural Policy) tarkoittaa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa ja luku 27 viittaa tämän rahoituskauden viimeisen vuoteen, 2027. Yleisesti voimme kuitenkin puhua EU:n CAP27-maaseuturahoituskaudesta. Rahoituskauden päätavoitteena on turvata kansalaisille ruoka, viljelijöille kohtuullinen elintaso, edistää ympäristö- ja ilmastoystävällisiä käytäntöjä ja tehdä maaseudusta hyvä paikka asua ja yrittää. Työvälineinä ovat mm. viljelijä-, yritys- ja hanketuet.

Ympäristö- ja ilmastotoimet ovat sisäänrakennettu ja painopisteenä niin viljelijä- kuin yritys- ja hanketuissa. Näiden lisäksi ELY-keskuksilla on korvamerkittynä vuosittain erillismääräraha yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin. Tänä vuonna Kainuun ELY-keskuksella näihin investointeihin on käytettävissä runsaat 500 000 euroa. Yleishyödyllisellä investoinnilla tarkoitetaan kone- tai laiteinvestointia, välineiden hankintaa, rakentamista tai kunnostustoimia, joista saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille, kuten erilaisille yhteisöille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Investoinneilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja. Tällaisia hankintoja voivat olla esimerkiksi aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput, valaistuksen tai lämmityksen uusiminen ja kierrätykseen liittyvät investoinnit.

Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voi rakentaa tai kunnostaa vesiensuojelukosteikkoja ja pieniä vesialueita ja edistää maaperän hoitoa.

Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle, esimerkiksi yhdistyksille, oppilaitoksille, järjestöille, kyläyhdistyksille tai osuuskunnille.

Ympäristö- ja ilmastoinvestointiin voidaan myöntää tukea enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kohtuullisista kustannuksista. Hakijalta edellytetään 20 prosenttia yksityistä rahoitusosuutta, joka voi olla rahaa, talkootyötä tai molempia. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia.

Tukihaku on jatkuva, mutta päätökset tehdään valintajaksoittain. Ennen tuen hakemista kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Liittyvät aiheet

Maatalous
Muu maaseudun yrittäjyys
Ympäristö ja ilmasto