Uutinen
02.05.2023

Opinnäytetyö: Öljyhamppu vaihtoehtoisena ilmastokasvina

Tuotanto-olosuhteiden muuttuessa myös eri kasvilajien viljelyn tärkeys viljelykierrossa kasvaa. Tämän vuoksi viljelijöiden onkin hyvä pohtia viljelykierron monipuolistamista eri kasvilajeilla. Eri kasvuvaiheissa olevat kasvit kestävät eri tavalla vaihtelevia sääolosuhteita, mikä on tärkeä lisätekijä satotasojen onnistumisen kannalta. Erikoiskasveihin lukeutuva öljyhamppu ei vaadi suuria tuotantopanoksia ja sillä on hyvä esikasviarvo. Syvälle tunkeutuvan pääjuurensa ansiosta öljyhampulla on maata parantava vaikutus ja erinomainen hiilensidontakyky. Öljyhamppu soveltuu viljeltäväksi luonnonmukaiseen tuotantoon, koska sen viljelyssä ei käytetä kasvinsuojeluaineita.

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää öljyhampun viljelyyn vaikuttavia tekijöitä ja saada tiloille vaihtoehtoinen ilmastokasvi kartoittamalla öljyhampun viljelyn hyötyjä. Ilmastonmuutoksen myötä erikoiskasvien viljelyn merkitys kasvaa, minkä vuoksi monelle tuntemattoman ilmastokasvin öljyhampun merkitystä tiloille haluttiin tutkia lisää. Työn toimeksiantajana toimi Pohjois-Savon ELY-keskus. Työhön kerättiin tietoa kirjallisuudesta, alan asiantuntijoilta ja teemahaastatteluin. Teemahaastatteluissa haastattelin yhtä pohjoissavolaista, varsinaissuomalaista ja pohjoispohjanmaalaista viljelijää, jotta saatiin selville, miten eri sijaintien viljelytiedot eroavat toisistaan. Opinnäytetyön lopputulemana syntyi tietokortti, johon on tiivistetty tietoa öljyhampun viljelystä ja sen hyödyistä.

Tehdyn tutkimuksen perusteella öljyhampun viljelymahdollisuudet Suomessa ovat varsin hyvät. Tärkein tekijä öljyhamppusadon onnistumisessa on kasvulohkon valinta. Öljyhampun on saatava myös tarpeeksi ravinteita tukemaan kasvuun lähdön alkuvaihetta ja mahdolliset rikkakasvit tulee torjua lohkolta ennakoivasti. Alkukesän säävaihtelut ja viljelyvyöhyke vaikuttavat myös öljyhampun kasvuun. Tilat hyötyvät öljyhampun viljelystä, sillä siitä aiheutuvat viljelykustannukset ovat maltilliset. Lisäksi öljyhampun viljely tasaa työhuippuja. Syvä juuri myös parantaa maan rakennetta ja onnistuessaan öljyhamppu tuottaa suuren sadon. Opinnäytetyön sekä tietokortin myötä Pohjois-Savon ELY-keskus pystyy jakamaan ja lisäämään tietoa öljyhampusta. Ilmastonmuutoksen ja kasvukauden pitenemisen myötä öljyhampun viljelyn soveltuvuutta pohjoisiin oloihin voitaisiin tutkia lisää, mikä voisi olla toimiva tapa lisätä öljyhampun viljelyä Suomessa.

Voit osallistua loppuseminaariin pe 12.5.2023 klo 14.15–15.45: 
Zoom-osoite: https://savonia.zoom.us/j/716546188 Salasana: LuvaONT

Lisätietoja:

Taru Tanninen, opiskelija Savonia Ammattikorkeakoulu, Iisalmi

Puh: 045 237 6498