Uutinen
09.11.2023

EIP-hankkeiden haku on auki

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) hankkeiden haku on käynnistynyt. Nyt EIP-hankkeita voi toteuttaa myös alueellisesti.

EIP-ryhmien (European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista alkutuotannossa havaittu ongelma ja kehittää uusi tuote tai menettelytapa ongelman ratkaisuksi. Innovaatiohankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu maatilojen tarpeisiin ja se uudistaa tai edistää maa-, metsä- tai biotaloutta.

”Ratkaisuja kehitetään maatilojen todellisiin tarpeisiin ja vastaamaan tunnistettuihin ongelmiin eli yhteys käytäntöön on vahva. Tarkoituksena on parantaa maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä”, Kaisa Tolonen Hämeen ELY-keskuksesta sanoo.

Yhteistyö on hankkeen ytimessä

Hanke toteutetaan yhteistyössä EIP-ryhmän eli maaseudun innovaatioryhmän kesken. EIP-ryhmä on maa- tai metsätalouden alkutuotannon tuottavuutta ja kestävyyttä tai näiden arvoketjujen kehittämistä koskeva yhteistyöryhmä. Ryhmä lisää innovointia ja tietämyksen vaihtoa.

”EIP-hankkeiden ytimessä on eri osapuolten välinen yhteistyö maa- ja metsätalouden innovaatioiden synnyttämisessä. Ajatuksena on tuoda yhteen sekä alkutuotantoyritysten käytännön osaaminen kentältä että hankkeessa ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleellisten asiantuntijoiden ja organisaatioiden, kuten tutkijoiden, neuvojien ja yhdistysten, osaaminen. Tarkoituksena on saada erilaisia näkökulmia ja kerätä eri tahoja yhteen yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ja jakaa syntyneet innovaatiot yhteisesti käyttöön”, toteavat Lassi Hurskainen ja Kaisa Tolonen Hämeen ELY-keskuksesta.

Hanke voi olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen

Tukea innovaatiohankkeeseen voi saada julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys. Innovaatiohanke voi olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai jopa kansainvälinen. Hanke on mahdollista toteuttaa missä tahansa Manner-Suomen alueella.

– Alueellinen EIP-hanke toteutetaan yhden ELY-keskuksen alueella
– Alueiden välinen toteutetaan vähintään kahden ELY-keskuksen alueella
– Valtakunnalliseen EIP-hankkeeseen osallistujia on vähintään kolmen ELY-keskuksen alueelta

Alueellisesti toteutettava EIP-hanke haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta, josta voi myös kysyä neuvoa hankehakuun. Valtakunnallisia EIP-hankkeita haetaan Hämeen ELY-keskuksesta.

”Aiemmin on tuettu esimerkiksi robotiikkaan perustuvan mansikanpoimintakoneen kehittämistä vastauksena poimijoiden saatavuuden epävarmuuteen sekä hukkakauran ja muiden rikkakasvien tunnistamista pienoishelikopterikuvista. Hyviä esimerkkejä on monia”, Tolonen toteaa.

Innovaatiohankkeeseen voi saada korkeintaan 100 % tuen. Tukitaso määräytyy mm. hankkeen tulosten levitettävyyden tai hyödynnettävyyden perusteella. Tukea voi saada enintään puoli miljoonaa euroa. Tukea voi käyttää esimerkiksi hankkeen valmisteluun ja toteutukseen liittyviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat valmistelutuesta, valmiuksien kehittämisestä, koulutuksesta ja verkostoitumisesta tai hyväksyttyjen toimien toteutukseen.

Tule kuulolle infotilaisuuteen 21.11.2023

Hakijoille järjestetään infotilaisuus 21.11. klo 13–15 (maaseutuverkosto.fi). Tukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, ja ne rahoitetaan EU:n maaseuturahoituksen varoista. Valtakunnallisten hankkeiden hakuaika kestää tammikuun 2024 loppuun asti. Alueelliset hankkeet haetaan ELY-keskusten valintajaksojen mukaan.

”Kyse on ennen kaikkea maa- ja metsätalouden innovaatioista. Olkaa siis innovatiivisia ja rohkeita. Aluksi villeiltäkin kuulostavat ideat voivat johtaa toimintamallien uudistamiseen tai hyvinkin toimiviin keksintöihin, jotka voivat auttaa monia maatalousyrittäjiä tai alkutuotantoyrityksiä jatkossa”, Tolonen kannustaa.

Lisätietoja valtakunnallisista EIP-hankkeista:
Maaseudun kehittämisen asiantuntija Kaisa Tolonen, kaisa.tolonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 022
Maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen, lassi.hurskainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 025 046

Lisätietoja EIP-hankkeista (ruokavirasto.fi) launch