Uutinen
18.03.2024

Opinnäytetyö: Kuinka sinä järjestät eläintesi juottamisen laidunkaudella?

Kaikissa tuotantovaiheissa ja eri ruokinnoilla elävät tuotantoeläimet tarvitsevat puhdasta vettä. Juomaveden saatavuus ja toimiva juomavesijärjestely ovat onnistuneen laiduntamisen perusedellytyksiä kaikilla eläinlajeilla. Nykypäivän maatilojen karjakoot ovat kasvaneet merkittävästi muutaman vuosikymmenen takaisesta. Eläinten määrän lisäksi tuotantomäärät ovat vahvassa kasvussa. Tämä on myös johtanut entistä korkeampiin vaatimuksiin eläinten ravinto- ja vesihuollon sekä tuotantoympäristön suhteen.

Opinnäytetyöhön koostettiin perustietoa veden merkityksestä, tarpeesta ja laadusta. Työssä keskityttiin tarkastelemaan juottojärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista sekä esiteltiin erilaisia juottojärjestelmiä. Teknisten juottojärjestelmien lisäksi työssä käsiteltiin luonnonvesistöjen hyödyntämistä laiduntavien eläinten juottamisessa sekä tuotiin esille merkittävimpiä riskejä ranta-alueiden juottokäyttämisessä. Teoriaosion lisäksi työ sisälsi teemahaastattelun, jossa selvitettiin maatilayrittäjien käytännön kokemuksia erilaisista juottojärjestelmistä ja niiden toimivuudesta Suomen olosuhteissa. Tilavierailuina toteutettuun teemahaastatteluun osallistui elokuun 2022 aikana neljä pohjoissavolaista emolehmätilaa, jotka valittiin käyttämiensä juottojärjestelmien perusteella.

Työn tavoitteena oli koota informatiivinen paketti, jossa kerrotaan veden merkityksestä, tarpeesta ja kulutukseen vaikuttavista tekijöistä sekä tärkeimmät juomaveden laatuvaatimukset. Lisäksi työssä esitellään kolme erilaista ja Suomessa hyvin yleistä tapaa hoitaa eläinten juotto laidunoloissa. Päätavoitteena oli, että työn ja tietokorttien avulla kuka tahansa naudan, hevosen, lampaan tai muun laiduntavan eläimen omistaja voisi suunnitella ja toteuttaa omiin olosuhteisiinsa parhaiten soveltuvan juottojärjestelmän tai parantaa jo olemassa olevia juottojärjestelmiään käytännöllisemmiksi. Kaikki laitumet ovat kuitenkin yksilöllisiä, joten käytettävät juottojärjestelmät tulee aina suunnitella paikkakohtaisesti.

Opinnäytetyön raportin pohjalta laadittiin kuusi tietokorttia. Tietokorttien tarkoituksena oli tarjota nopeasti tärkeitä ja hyödyllisiä tietoja kunkin juottojärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta, jotta laidunnusta järjestävillä tuottajilla olisi mahdollisuus tutustua perusasioihin ja vertailla järjestelmiä suunnitellessaan sopivaa vaihtoehtoa. Tietokortit julkaistaan LAARI.info – palvelun materiaalipankissa, jossa kuka tahansa voi käydä ne lukemassa. Toimeksiantajana työssä toimi Uudispihan tila, joka sai opinnäytetyöstä sekä tietokorteista uutta tietoa erilaisista juottojärjestelmistä, jota voi tulevaisuudessa hyödyntää eri eläinlajien ja -ryhmien laidunnusten suunnittelujen ja toteutusten yhteydessä.

Lisätietoja: Satu Huttunen, Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija, Iisalmi. Sähköposti: satu.huttunen@edu.savonia.fi