Hanke
Kehittämishanke - 85312

HighwaySavo ja Pohjois-Savon Leader-toiminta näkyväksi, HighwaySavo -hanke

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

31.12.2018 - 07.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuoda esille maaseuturahaston kehittämisen tuloksia ja vaikuttavuutta Pohjois-Savossa eri viestintäkanavia hyödyntäen (printtimedia, videot, some-kanavat yms.), kertoa kiinnostavasti ja ymmärrettävästi maaseuturahaston tarjoamista rahoitusvälineistä eri kohderyhmille, monipuolistaa Leader-ryhmien henkilöstön ja luottamushenkilöiden viestintäosaamista sekä lisätä ja tukea maaseuturahastosta tukea saaneiden hanketoimijoiden omaa viestintäosaamista Asetettuihin tavoitteisiin päästään viestimällä Leader-toiminnan tuloksista monipuolisesti huomioiden eri kohderyhmät ja hyödyntämällä printtimediaa sekä entistä tehokkaammin eri some-kanavia. Verkostoidutaan laajasti Pohjois-Savon alueella, mutta myös valtakunnallisesti, ja hyödynnetään verkostojen voimaa ideoinnissa sekä toteutuksessa. Tuetaan muita maaseuturahaston toimijoita ja tuensaajia omassa viestinnässään koulutuksilla ja valmennuksilla sekä henkilökohtaisella ohjauksella. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat potentiaaliset tuen saajat, kuten yrittäjät, nuoret ja erilaiset yhteisöt Pohjois-Savon alueella. Sisäisinä kohderyhminä korostuvat Leader-ryhmien henkilöstö sekä Ely-keskuksen asiantuntijat. Laajana kohderyhmänä suuri yleisö, MMM, Mavi ja poliittiset päättäjät. Hankkeen tuloksena Leader-toiminnan ja paikallisten kehittämisstrategioiden tunnettavuus sekä tietoisuus tehdyn työn tuloksista ja vaikuttavuudesta lisääntyy. Maaseudun kehittämisen piiriin saadaan mukaan uusia toimijoita uusin ideoin. Yhteistyö viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa tehostuu sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Leader-viestintä vahvistaa valtakunnallista maaseutuohjelman viestintää sekä valtakunnallista Leader-brändiä. Maaseudun kehittämisen varat saadaan käytettyä kustannustehokkaasti ja kokeilut tuottavat tulosta Pohjois-Savon maaseudun hyväksi. Hankkeen tuloksena eri toimijoiden viestinnällinen osaaminen lisääntyy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

85312

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

07.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt