Tietosuojaselosteet

Maaseutuverkostoyksikön tietosuojailmoitukset: maaseutuverkosto.fi, uutiskirje sekä koulutusten ja tapahtumien tietosuojaselosteet.

Tietosuojaselosteet

Rekisterin ylläpitäjä

Rekisterinpitäjä: Ruokavirasto
Osoite: PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 029 530 0400 (vaihde)
Faksi 029 530 0444 (kirjaamo)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Teemu Hauhia / Maaseudun kehittämisosasto, maaseutuverkostoyksikkö
PL 100, 00027 Ruokavirasto(Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
029 530 0400 ja sähköposti etunimi.sukunimi(a)ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Hanna Westinen / Asiantuntijapalvelut
PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)
Puhelin 029 530 0400
Sähköpostiosoite tietosuojavastaava(a)ruokavirasto.fi

Maaseutuverkosto.fi-sivuston tietosuojaseloste

Siirry lukemaan maaseutuverkosto.fi-sivuston tietosuojaselostetta.

Maaseutuverkoston uutiskirje

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Maaseutuverkoston uutiskirje on verkostotoiminnan ja EU:n maatalouspoltiikan (CAP) viestintäkanava. Uutiskirjeen avulla jaetaan tietoa esim. EU:n maatalouspolitiikasta (CAP), sen tarjoamista mahdollisuuksista ja tuloksista uutiskirjeen tilaajille.

Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on käyttäjän suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden sähköpostiosoitteet ja käyttäjätunnukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitymiset

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi. 

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo(a)ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava(a)ruokavirasto.fi). Lomakkeen turvallisessa lähettämisessä kannattaa käyttää Ruokaviraston turvaviesti-palvelua https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/turvaviesti-palvelu/

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.  

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa uutiskirjeen toimittamiseen tilauksen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen tilauksen peruuttamistoiminnon kautta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

Maaseutuverkoston koulutukset ja tapahtumat, ilmoittautumiset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Maaseutuverkoston koulutuksia ja tapahtumia järjestetään edistämään toimijoiden verkostoitumista, toimeepanon laatua ja ohjelman vaikuttavuutta. Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi maaseutuverkoston toimintaa, ja on päävastuullisena tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä.

Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on käyttäjän suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautuneiden henkilöiden nimen, organisaation, sähköpostiosoitteen ja tiedot erikoisruokavalioista sekä muista erityistarpeista. Ulkomailla järjestettävien tapahtumien osalta saatetaan ilmoittautumisen yhteydessä kerätä myös syntymäaika ja matkustusasiakirjan numero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautumiset

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Kts. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä, 284/2008, 9 §:

Tietojen luovuttaminen ulkomaiden viranomaisille ja kansainvälisille toimielimille

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevia tietoja saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Euroopan yhteisöjen komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) sekä muille Euroopan yhteisöjen toimielimille, Euroopan unionin jäsenvaltioiden maksajavirastoille, jäsenvaltioiden valtuuttamille tarkastuslaitoksille sekä kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuille viranomaisille kansallisesta tai Euroopan yhteisön lainsäädännöstä taikka

Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamista varten. Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.

Tietoja luovutetaan pyydettäessä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella, jos pyydetty asiakirja on tullut julkiseksi. Ei-julkisten asiakirjojen luovuttaminen tapahtuu harkinnanvaraisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi. 

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle (kirjaamo(a)ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava(a)ruokavirasto.fi). Lomakkeen turvallisessa lähettämisessä kannattaa käyttää Ruokaviraston turvaviesti-palvelua https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/turvaviesti-palvelu/

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa ilmoittaumisen yhteydessä antamansa suostumus, joko sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän lähettämien ohjeiden mukaisesti, tai sähköpostilla info@maaseutu.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi