Hanke
Kehittämishanke - 127849

Hiilineutraalit ratkaisut Varsinais-Suomessa 2020-2022

Yrityssalo Oy

31.05.2020 - 25.08.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Muutoksen nopea vauhti haastaa yrityksiä pysymään kehityksen kulussa ja tähyämään jatkuvasti uusia markkinoita. Maaliskuussa 2020 tehdyn varsinais-suomalaisen kyselyn mukaan maaseutuyritysten suurin kehittämistarve on työn tuottavuuden kehittämisessä, tuotekehityksessä ja nykyisten tuotteiden ja/tai palvelujen uudistamisessa sekä uusien energiamuotojen käyttöönotossa. Juuri nyt ajankohtaisena kehittämiskohteena on varautuminen erilaisiin poikkeustilanteisiin. Maaseutualueella toimivat teollisuuden toimijat – erityisesti alihankkijat ja teollisuudet palveluyritykset - kohtaavat jatkuvia haasteita työvoiman kysynnän ja saatavuuden kanssa. On keksittävä uusia ratkaisuja työvoiman hankintaan ja ennakoitava tulevaisuuden muutosajureita sekä asiakkaiden ja isojen päämiesten vaatimuksia. Lähtökohtana on varsinaissuomalaisten teollisten alihankintayritysten ja teollisuuden palveluyritysten kehittämistoiminnan ylläpitäminen ns. aktivoinnin keinoin sekä yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen. Hankkeen avulla löydetään ratkaisuja yritysten kehittämistarpeisiin, kasvun haasteisiin/esteisiin tiedonjaon, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen keinoin. Hankkeen läpileikkaavana teemana on ympäristön ja ilmastovaikutusten entistä suurempi huomioiminen ja hiilineutraalisuus. Hankkeen tavoitteita ovat: - ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua yritysten kanssa ja löytää ratkaisuja, joilla tuetaan yritysten kehittämistoiminnan etenemistä/jatkuvuutta - selvittää yritysten kehittämistarpeita ja kasvun haasteita, ennakoida tulevaisuuden kehityssuuntia syvähaastattelun keinoin. - tavoitteena on uusimman tiedon jakaminen avoimissa tiedonjakotilaisuuksissa sekä innostavissa round table –keskusteluissa - hyvien casien ja best practises -esimerkkien jakaminen, verkostoituminen, vertaisoppiminen

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

127849

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

25.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt