Hanke
Kehittämishanke - 128965

Kiertotalouden edistäminen Pirkanmaalaisilla maatiloilla – AgroEko

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.03.2020 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Biokaasu syntyy pieneliöiden hajottamasta orgaanisesta aineesta hapettomissa olosuhteissa. Biokaasulaitoksen raaka-aineeksi käy lähes kaikki biohajoava materiaali ja se on pääosin me-taania ja hiilidioksidia. Biokaasun raaka-aineita ovat lanta, nurmi, olki, kotitalouksien ja muiden yhdyskuntien hajoava jäte, teollisuuden biohajoava jäte ja jätevesiliete. Näille kaikille on ole-massa kannattavia vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia ja käsittelymenetelmiä, minkä vuoksi niitä ei ole käytetty biokaasun tuotantoon niin tehokkaasti kuin voisi. Pirkanmaan maakunnan bio-kaasutuotannon potentiaalia ei vielä ole saatu täysimääräisesti hyödynnettyä. Valtaosa maa-kunnan biokaasun raaka-ainepotentiaalista on maatiloilla. Hankkeen tavoitteena on maaseudulla toimivien maatilojen ja pk-yrittäjien valmiuksien paran-taminen kotimaisen biokaasuenergian tuotannossa. Toisena tavoitteena on kotimaisen energi-an tuotannon edistäminen siten, että maatiloille syntyy ansaintaa raaka-aineen tuottamisen lisäksi. Hanke toteutetaan Pirkanmaan alueella ja sen kohderyhmänä ovat: 1) tilakohtaisesta biokaasutuotannosta kiinnostuneet maatilat • Tilat, joilla on merkittävä energiankulutus, tilakohtaiset laitokset (kotieläintilat) • Tilat, joilla on runsaasti biokaasutuotantoon soveltuvaa raaka-ainetta ja/tai mahdolli-suus hyödyntää kierrätyslannoitteita 2) keskisuuren tuotantolaitoksen maatilasidonnaiset, osakeyhtiöpohjaisesta toiminnasta kiin-nostuneet toimijat • Tilat, joilla on biokaasutuotantoon soveltuvaa raaka-ainetta ja/tai mahdollisuus hyö-dyntää kierrätyslannoitteita • Tilat, jotka ovat kiinnostuneita verkostoitumaan ja jalostamaan biokaasua energia- tai liikennekäyttöön, yhteislaitokset • Energia-alan yritykset, joiden toiminta linkittyy kiertotalouteen, urakointiin, logistiik-kaan • Kunnat, päättäjät Hanke on avoin kaikille Pirkanmaalaisille aiheesta kiinnostuneille maatiloille ja yrityksille. Hanketta toteutetaan 1.4.2020-31.12.2022 välisenä aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

128965

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt