Hanke
Kehittämishanke - 16841

Maaseutuyritysten Arvoketjut

Turku Science Park Oy Ab

29.02.2016 - 12.07.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Bio- ja kiertotalouden ekosysteemeistä Suomi ja Eurooppa odottavat uusien liiketoiminta-aihioiden syntymistä ja sitä kautta vastuullista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista talouskasvua. Bio- ja kiertotalouden odotetaan vaikuttavan positiivisesti paitsi ympäristön hyvinvointiin ja luonnonvaroista käytävään kilpailuun myös maaseudun ja alueiden kehittämiseen sekä koko kansantalouteen. Yritykset miettivät biotalouden näkökulmasta erityisesti tuotannon sivuvirtojen sekä jätteiden käsittelyä ja hyödyntämistä, tuotteiden raaka-aineiden uudistamista sekä uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Yksittäisten yritysten on kuitenkin vaikeaa ja hidasta yksin innovoida ja saavuttaa uutta liiketoimintaa näiden teemojen sisällä, sillä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen bio- ja kiertotalouden ekosysteemeistä vaatii monessa tapauksessa investointeja infraan, tutkimusyhteistyötä t&k työn tueksi, sekä monen eri osaamisen yhdistämistä. Tällaisen arvoketjun löytäminen ja rakentaminen kysyy resursseja, joita yrityksillä ei välttämättä ole käytössään. Lisäksi potentiaalisten kumppanien löytäminen vaatii toimiala- ja yritystuntemuksen lisäksi kaikkien osapuolien välistä luottamusta ja liiketoiminnan sekä prosessien tuntemusta. Näin ollen Turku Science Park Oy:n kaltainen neutraali asiantuntijaorganisaatio on omiaan toimimaan välittäjänä ja rakentajana yritysten välillä yhteisiä arvoketjuja rakennettaessa. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Smart Chemistry Park verkoston yritysten kanssa, Varsinais-Suomen kehittäjäorganisaatioiden sekä Turun yliopiston Brahea keskuksen kanssa. Hanke tukee monipuolista maaseutuyrittäjyyttä kartoittamalla varsinaissuomalaisia yrityksiä potentiaalisten bio- ja kiertotalouden arvoketjujen muodostamista varten. Potentiaaliset kumppanit kootaan yhteen Smart Chemistry Park osaamiskeskittymään, missä asiantuntijoiden johdolla innovoidaan mahdollisia arvoketjuja yritysten välille, näin tukien niiden kehitystyötä sekä uusien

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16841

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

12.07.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt