Hanke
Kehittämishanke - 13493

Mennään metsään

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 19.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Aktiivisten lomien markkinat kasvavat vuosittain 65 % ja kevyiden aktiviteettien, esim. melonta, osuus koko matkailusta Euroopassa on voimakkaassa nousussa. Kysyntää vastaamaan on syntynyt laatuluokiteltuja reittiverkostoja, joilla panostetaan myös elämyksellisyyteen (lisätty mm. taidetta, seikkailu-, hiljentymis- ja rentoutumispaikkoja). Reiteillä on digitaalisia opasteita. Suomessa nämä mahdollisuudet on tunnistettu sekä kansallisessa matkailustrategiassa sekä kansallisessa luontomatkailustrategiassa. Hämeessä on runsaasti ruuhkatonta, puhdasta luontoa, jota yritykset voisivat hyödyntää markkinoilla. Alueen monipuolinen retkeilyreittien verkosto on rakennettu nyt pääosin lähivirkistyskäyttöön. Hankealueen ongelmana on reittiverkoston kokonaisvaltaisen suunnittelun puute, yksittäisten retkeilyreittien heikko laatu, saavutettavuus, hyödynnettävyys liiketoiminnassa ja sitä myötä tunnettuus, jotka muodostavat matkailun kehittämisen hidasteen myös kansainvälistymiselle. Hankkeen tavoitteena on Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen keskeisten retkeilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi, samalla edistäen paikallisen väestön lähivirkistysmahdollisuuksia sekä luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen erityisesti mikro- ja pk-yrityksille. Hanke pyrkii luomaan pysyviä toimintamalleja erityisesti ylläpidon ja huollon osalta. Hanke perustuu Outdoors Finland Etelä - kehittämishankkeessa kehitettyyn luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin ja Päijät-Hämeessä toteutettuun Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia - esiselvityshankkeeseen, jossa alueen parhaat retkeilykohteet kartoitettiin. Vastaava esiselvitys käynnistetään Kanta-Hämeessä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten toimintaryhmien, alueellisen kehittämisorganisaation ja kansallisen Outdoors Finland - mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisohjelman kanssa. Hankkeen toteuttaa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13493

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt