Hanke
Kehittämishanke - 65855

Parasta Pohjoisesta -paikalliset raaka-aineet ja käsityöyrittäjyys

Leader Pohjoisin Lappi ry

01.02.2018 - 11.01.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Peloton Pohjoisin -strategia on tehty yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Strategiaan on määritelty kärkitoimialat, joiden erityinen edistäminen on vuoteen 2020 jatkuvalla ohjelmakaudella keskiössä. Toimialat ovat sesonkiluonteisia ja riippuvaisia vahvasti toimialueen tarjoamista toimintaedellytyksistä mm. puhtaasta arktisesta luonnosta ja sen antimista. Sesonkiluonteisuus, riippuvaisuus luonnonoloista sekä muut tekijät synnyttävät lisähaasteita yrittäjyyteen ja aikaa yhteistyön tekemiseen, kehittämiseen ja uusiin kokeiluihin on usein hyvin rajallisesti. Toimialoilla on nähtävissä merkittävää kysynnän lisääntymistä ja ne voisivatkin tarjota työtä ja elinkeinoa huomattavasti useammalle yrittäjälle alueella mm. jalostusasteen nostamisen kautta. Hankkeessa keskitytään liiketoimintaan, joka pohjautuu paikallisiin raaka-aineisiin ja käsityöalaan. Toimialoista tämä koskee mm. luonnontuotealaa, poron kokonaisvaltaista hyödyntämistä ja paikalliin raaka-aineisiin tai kulttuuriin pohjautuvaa käsityöyrittäjyyttä. Hankkeessa palkataan alueelle kaksi osa-aikaista yrityspalveluneuvojaa, joiden tehtävänä on mm. tukea alojen kehittämiseen liittyviä rohkeita avauksia ja kokeiluja sekä tukea kehittämisideoita, joita toimialalla syntyy. Yrittäjyyden kynnystä madalletaan tuomalla kevytyrittäjyyden ja osuuskuntamallin yritystoimintaa harkitsevien tietoisuuteen ja edistetään nuorten kiinnostumista kotiseudun yritysmahdollisuuksiin toimimalla solmukohtana oppilaitoksien ja yrityksien välillä. Hanke mahdollistaa pienet toimialakohtaiset selvitykset ja kokeilut innovaatioiden syntymiseksi. Erityisesti tehdään toimenpiteitä, joilla saadaan lisättyä yritysten välistä yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyöhankeen osapuolina ovat Pohjoisimman Lapin Leader ry, Kemijärven kaupungin elinkeinotoimi, Inarin kunnan elinkeinotoimi Nordica ja Utsjoen kunta. Hankkeella edistetään kyseisten toimialojen kehitystä kaikissa PLL ry:n toiminta-alueen kunnissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

65855

Aloituspäivämäärä

01.02.2018

Loppumispäivämäärä

11.01.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt