Hanke
Kehittämishanke - 93572

Ravinnekuidun vaikutukset peltojen salaojahuuhtoumaan- automaattimittaukset Espoossa keväällä 2019

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys r.y.

28.02.2019 - 30.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Metsäteollisuuden sivuvirtana syntyvällä ravinnekuidulla on laajaa vesiensuojelupotentiaalia maatalouden kuormituksen vähentämisessä ja siten sen käyttö tehostaa vesiensuojelua. Tässä hankkeessa tutkitaan automaattisen veden laadun seurannan ja vesisanalyysien avulla, miten luomupellolle levitetty ravinnekuitu vaikuttaa salaojien kautta huuhtoutuvaan kiintoaine- ja ravinnekuormaan. Ravinnekuidun on havaittu laboratoriotason tutkimuksissa vähentävän kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia, mutta sen vesistövaikutuksista ei ole käytännöntason tietoa. UusiRaha-, LOHKO- ja LOHKO II-hankkeissa mitattiin Espoossa sijaitsevilla salaojitetuilla pelloilla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia salaojien kautta syntyvään kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumaan vuosina 2015-2018. Syksyllä 2018 kahdelle pellolle levitettiin Soilfood Oy:n ravinnekuitua noin 40 kuiva-ainetonnia hehtaarille. Laboratoriotutkimusten perusteella on tiedossa, että ravinnekuidun sisältämä orgaaninen aines parantaa maan pieneliöstön elinolosuhteita ja lisääntynyt mikrobiaktiivisuus vaikuttaa edelleen suotuisasti maan rakenteeseen ja murukestävyyteen. Hyväkuntoinen ja kestävä maan rakenne vähentää erityisesti eroosiota ja kiintoaineksen mukana kulkeutuvien ravinteiden huuhtoumaa. Vesiensuojelun tehostamiseen tarvitaan uusia innovatiivisia, esimerkiksi järvien valuma-alueille sopivia menetelmiä. Tähän ravinnekuitu olisi ominaisuuksien ja tehonsa puolesta hyvä vaihtoehto. Ravinnekuidun vesistövaikutuksista ei kuitenkaan toistaiseksi ole olemassa todellisessa viljely-ympäristössä valuma-aluetasolla tehtyjä tutkimuksia. Tämän hankkeen mittaukset antavat ensimmäisiä tietoja menetelmän toimivuudesta laboratoriotason ulkopuolella. Hankkeen päätoteuttajana toimii Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (VHVSY). Partnereina toimivat Soilfood Oy sekä viljelijä Magnus Selenius. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93572

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt