Hanke
Kehittämishanke - 54355

Smart Rurality- Kansainvälinen, aktiivinen ja älykäs maaseutu

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

03.09.2017 - 29.06.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä ja jatkaa jo hankittua toimintaryhmäalueen keskeisten toimijoiden kansainvälistä hankeyhteistyötä. Kansainvälisen toiminnan resursointi sekä jatkuva monitorointi parantaa tiedonvälitystä, hanketoimintaan liittyvää osaamista, asiantuntijuuden markkinointia sekä parantaa erilaisin toimin alueen kansainvälistä kilpailukykyä ja erilaisten innovaatioiden välittymistä. Hanketta toteutetaan analysoiden alueellisten osapuolten lähtökohdat ja kohdistaen toimenpiteitä niiden mukaisesti mahdollisimman paljon laajempaa aluetaloudellista hyötyä tuottaen. Yhteisten hanketoimenpiteiden tavoitteena on parantaa alueemme toimijoiden kansainvälisen toiminnan laatua sekä lisätä eriasteisen kansainvälisen verkostoitumisen määrää alueella. Aktiivisen Pohjois-Satakunnan toimialueella tulisi panostaa kansainvälisen osaamisen vahvistamiseen eri muodoin ja tutkia seudullisen kv-innovaatiojärjestelmän muodostamista alueelle täsmennetyn ja yksilöidyn paikallisen toimintamallin avulla. Yhdistyksen toiminta-alueen sisäisin toimin lisätään hanketoiminnan tehokkuutta entisestään ja erityisesti painotetaan elinkeino- ja yrityslähtöisyyttä. Hankkeen tavoitteena on toimialueella toimivien maakunnallisten välittäjä- ja kehittäjäorganisaatioiden sitouttaminen Aktiivisen Pohjois-Satakunta ry:n toimialueen kansainvälistymisprosessin tukemiseen. Kansainvälisen koordinaation toimilla tuetaan alueen kansainvälisen yritystoiminnan kehittämistä sekä maaseutualueiden kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisen toimenpiteitä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä yhdistysten osalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

54355

Aloituspäivämäärä

03.09.2017

Loppumispäivämäärä

29.06.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt