Hanke
Kehittämishanke - 193366

Tehoa pohjoiseen luomuun

ProAgria Oulu ry

31.03.2022 - 29.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

EU:ssa on tavoitteena kasvattaa luomupeltoala 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä luomupeltoalaa on Suomessa 14 ,5 %. Luonnonmukaisen tuotannon perusperiaatteena on tuottaa ruokaa vastuullisesti ja kestävästi huomioiden sekä ympäristön että ihmisten, eläinten ja kasvien terveys ja hyvinvointi. Luomutuotannon tavoitteena on toimiminen luonnollisia ravinnekiertoja ja biologisia systeemejä hyödyntäen. Luomutuotannolla on mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Viime vuosien aikana on Pohjois-Pohjanmaan luomupeltoala, luomutilakoko ja luomutilojen määrä kasvanut tasaisesti.Tuotannon lisäämiseksi tulee kehittää pohjoisen luomuviljelymenetelmiä demonstroimalla niitä ja jalkauttaa hyväksi todettuja toimintamalleja käytäntöön. Kasvussa on pyrittävä tasapainoon kasvinviljelyssä ja kotieläintuotannossa niin, että luomutiloilla voidaan varmistaa tuotannon edellyttämät viljelykierrot ja ravinteiden tarve. Tuotannon lisäämiseksi tulee myös kehittää luomuviljelymenetelmiä. Hankkeen teemoina on luomusiemen- ja luomuvihannestuotanto sekä uudistava viljely, joiden ympärille hankkeen toiminta keskittyy. Demonstraatioita esitellään kohderyhmälle hankkeen tapahtumissa, kuten pellonpiennarpäivillä. Pellonpiennarpäivät ovat otollinen tilaisuus keskustella luomun viljelymenetelmistä jakaen tietoa esimerkiksi luomun tuotantoehdoista, vaatimuksista ja tuotannon mahdollisuuksista sekä hiilensidonnasta. Näissä tilaisuuksissa edesautetaan uusien toimenpiteiden jalkauttamista käytäntöön. Kehittämistyö ja tiedonjako ovat avainasemassa tuottajien toiminnan sekä luomutuotannon alueellisessa tehostamisessa. Jotta hanke edistää Pohjois-Pohjanmaan luomutuottajien verkostoitumista ja tiedonkulkua mahdollisimman paljon, järjestetään siinä myös muita tilaisuuksia, kuten seminaaripäivät uudenaikaisesta luomutuotannosta, hankkeen teemoihin liittyviä webinaareja ja opintomatka. Tilaisuudet keräävät ympärilleen tietoa viljelijöiltä, yrityksiltä, neuvonnalta ja tutkimuksilta,

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193366

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt