Hanke
Kehittämishanke - 13680

Turvemaiden kesäaikainen puunkorjuu ja maaperän vahvistaminen

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 11.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomen metsätalousmaasta on turvemaita 34 prosenttia. Turvemaiden puuston kasvu ja kokonaistilavuus ovat 20 prosenttia Suomen metsien kokonaispuustosta. Turvemailla on runsaasti harvennusrästejä ja on arvioitu, että turvemaiden puunkorjuuta voisi lisätä 15¿20 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Turvemaiden hakkuut on totuttu tekemään talvella maanpinnan ollessa roudassa ja lumipeitteen suojatessa maaperää. Uusien ilmoitettujen metsäteollisuuden investointien (Äänekoski 4 milj. m3, Varkaus 1 milj. m3) aiheuttama havukuitupuun käytön lisäys tuo painetta kesäaikaisten turvemaiden puunkorjuulle. Perinteisesti ajouraa on vahvistettu hakkuutähteellä ja puutavaralla. Kesäaikaisessa puunkorjuussa turvemailla tämäkään ei aina riitä, vaan ajourapainumia saattaa muodostua jo muutaman ajokerran jälkeen. Suolla suuria kantavuusongelmia esiintyy usein vain pienellä osalla ajouria. Maaperän mekaanisella vahvistamisella tarkoitetaan jonkin maaperän kantavuutta lisäävän elementin tai materiaalin käyttämistä ajouralla metsäkoneen renkaiden alla, jolloin ajoneuvon liikkumiskyky paranee ja maaperän vaurioituminen vähenee. Mamkissa tutkittiin ja testattiin vuosina 2008¿2010 maaperän vahvistusratkaisujen kustannuksia ja käyttöä huonosti kantavilla mailla ja teillä. Tutkimuksesta tehtiin metsätieteen lisensiaattityö vuonna 2014 (Kontinen). Vahvistamisratkaisujen käytön toimivuudesta ei ole aikaisempia tutkimustuloksia. Lisäksi vahvistamismateriaalien laajempi tutkimus toisi uusia käyttömahdollisuuksia ja ¿malleja. Turvemaiden puunkorjuu vaatii enemmän suunnittelua verrattuna kivennäismaiden puunkorjuuseen. Vahvistamisratkaisujen käytön yleistyminen vaatii asennemuutosta kentällä. Asennemuutokseen voidaan vaikuttaa tiedon lisäämisellä, jossa aiheina olisivat turvemaiden kesäaikaisen puunkorjuun erityispiirteet sekä vahvistamisratkaisut. Myös metsäkoneopiskelijoiden on opittava turvemaan hakkuu- ja ajotekniikka jo koulussa, joka on aivan eri asia kuin kivennäismailla toimittaessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13680

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt