Maaseudun innovaatioryhmä EIP

Mikä on maaseudun innovaatioryhmä?

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.


Millaiset tahot mukaan innovaatioryhmään?

Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat:

  1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
  2. ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim. tutkimus, neuvonta, yritykset, yhdistykset

Maaseudun innovaatioryhmässä on siis mukana vähintään kaksi eri osapuolta eli kumppania. Ryhmän toiminnan ja idean kehittelyn kannalta on kuitenkin parempi, jos mukana olisi useampia henkilöitä ja organisaatioita.

Yksi EIP-ryhmässä mukana olevista kumppaneista toimii hankkeen vastuullisena toteuttajana, jolle tuki myönnetään. Vastuullisen toteuttajan olisi hyvä olla julkisoikeudellinen yhteisö, esim. kehittäjäorganisaatio. Hankkeessa tuensaajia voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi pk-yritykset, tutkimusyksiköt tai kehittämisorganisaatiot, säätiöt, oppilaitokset, kunnat tai yhdistykset. Ryhmässä mukana voi olla myös yrittäjiä ja/tai yksittäisiä henkilöitä.

Maaseudun innovaatioryhmän toiminta

Maaseudun innovaatioryhmän ratkaiseman idean ja uudistuksen on oltava yhteydessä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoyrityksiin ja niiden toimintaan. Uudistus voi koskea itse alkutuotannon lisäksi esim. toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta. Innovaatioryhmän ratkaiseman asian tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.