Uutinen
22.08.2023

Kaksitoista hankeideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallisessa ideahaussa

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden 21.6.2023 päättyneeseen teemalliseen ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 43 hankeideaa. Arviointiryhmä valitsi 12 ideaa jatkovalmisteluun ja varsinaiseen hankehakuun. Valtakunnallisten hankkeiden rahoittamiseen arvioidaan käytettävän vuoden 2023 rahoituskehyksestä yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa.

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset:

Teema 1: Yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen sekä luonnonvarojen kestävään hoitoon   

Helsingin yliopisto: Askelmerkit kohti 25 % luomua: vaihtoehdot ja suositukset luomu 25 % -tavoitteen saavuttamiseksi (VALUT)

Tässä projektissa on kolme tavoitetta:

(1) Selvitetään mitkä ovat luomutuotannon 25 % pinta-alatavoitteen saavuttamisen vaikutukset alueellisesti ja tuotantosuunnittain tarkasteltuna keskeisimpiin maatalouden kestävyyshaasteisiin.

(2) Selvitetään miten ja missä luomuviljelyä tulisi lisätä, jotta pinta-alatavoitteen saavuttaminen tukisi parhaiten edellä mainittuja kestävyystavoitteita CAP-suunnitelma huomioiden.

(3) Laaditaan alueellisia toimenpidesuosituksia tulosten perusteella.

Yhteyshenkilö: Johan Ekroos

Luonnonvarakeskus: Monihyötyiset viljelymenetelmät vihannestiloilla (HYÖTY)

HYÖTY-hankkeen tavoitteena on uudistaa vihannesten tuotantojärjestelmiä edistämällä niiden ilmastoviisautta, resilienssiä ja monimuotoisuutta.

Hankkeessa tuotetaan visiot suomalaisen vihannestuotannon toivotusta tulevaisuudesta eri puolilla Suomea ja rakennetaan polkuja haluttuun tulevaisuuteen pääsemiseksi yhdessä viljelijöiden kanssa. Lisäksi tuotetaan uutta tietoa viljelijöitä eniten kiinnostavien menetelmien hyödyistä ja riskeistä kenttä- ja tilakokeiden avulla, arvioidaan kehitettävien viljelymenetelmien monihyötyisyyttä ja soveltuvuutta eri alueille ja eri kasvien tuotantoon sekä viestitään hankkeen tuloksista ja viljelijöiden kokeiluista ja hyvistä käytännöistä.

Yhteyshenkilö: Terhi Suojala-Ahlfors

Suomen metsäkeskus: Kohti kestävää tuottavuuden kasvua elinkaariajattelun ehdoilla

Tavoitteena on Suomen metsäkeskuksen hallinnoimana toteuttaa puutuotealan yritysten ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sopeutumista edistävä hanke. Tarkoituksena on yritysten tuottavuuden parantaminen ja vihreän siirtymän vahvistaminen lisäämällä tuotteen elinkaaren ohjausvaikutusta liiketoiminnan prosesseihin. Hanke auttaa pieniä puualan yrityksiä löytämään ja ottamaan käyttöön sellaisia kustannustehokkaita ja yrityksen toimintaa palvelevia ratkaisuja, joilla yritykset pystyvät sopeutumaan uuteen toimintaympäristöön.

Yhteyshenkilö: Jouni Silvast

ProAgria Etelä-Suomi: Vastuullinen rahoitus maatiloilla

Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjän investointeihin liittyvän ekologisesti kestävän toiminnan tunnistaminen. Ekologisesti kestävän toiminnan tunnistamisessa ESG –toimintaperiaatteita mallinnetaan ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi maatilalle.

Yhteyshenkilö: Anna Turunen

Teema 2. Maatalouden kehittäminen valtakunnallisilla hankkeilla

Centria-ammattikorkeakoulu Oy: Datatalouskasvattamo

Hankkeen tehtävänä on luoda TKI-toimijoiden yhteistyöllä maataloussektorin datataloutta edistävä kansallinen Datatalouskasvattamo-osaamiskeskittymä, joka uudistaa maaseudun taloutta ja nopeuttaa siinä tarvittavien digitaalisten ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöön ottamista.

Datatalouskasvattamo verkostoineen synnyttää uutta liiketoimintaa erityisesti alan pk-sektorin yrityksiin (ml. maatilat ja mikroyritykset). Tähän päästään reiluun datatalouteen perustuvien aloitteiden ja kokeilujen kautta.

Yhteyshenkilö: Janne Känsäkoski

Työtehoseura ry: Ratkaisuja uuden teknologian sujuvaan käyttöönottoon ja käyttöön maatiloilla (Teknosiirtymä)

Hankkeen päätavoitteena on tuoda esille käytännönläheisiä ratkaisuja uuden teknologian sujuvaan käyttöönottoon ja käyttöön maatiloilla. Hankkeessa kerätään, tuotetaan ja levitetään ajantasaista tietoa uuden teknologian käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä tilatason kokemuksista, hyvistä käytännöistä, haasteista ja ennen kaikkea niiden ratkaisuista.

Yhteyshenkilö: Janne Karttunen

ProAgria Keskusten Liitto: Maatilayritysten kehittäminen sukupolven- ja omistajanvaihdoksilla

Tavoitteena on hyödyntää sukupolven- ja omistajavaihdoksia maatilayritysten kehittämisessä. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen moniammattilainen toteutustiimi useiden eri alojen organisaatioiden edustajista. Lisäksi edistetään alueellisten asiantuntijatiimien toimintaa tavoitteena sekä luopujien että jatkajien asemaa omistajanvaihdostilanteissa.

Yhteyshenkilö: Pekka Häkkinen

Luonnonvarakeskus: Peltorobottien tuominen suomalaisille maatiloille

HHHankkeen tavoitteena on tuoda nykyiset kaupalliset robotit suomalaisille maatiloille ja lisätä maatilojen tehokkuutta kehittämällä uusia viljelymenetelmiä sekä työkaluja robottien suorittamia lisätehtäviä varten.

Hankkeessa testataan peltorobottien käyttöä.  Kerättyä tietoa ja johtopäätöksiä robotin hankinnasta, käytöstä, ylläpidosta, tarvittavasta infrastruktuurista ja osaamisesta levitetään laajasti viljelijöiden, elintarvikealan yritysten ja organisaatioiden keskuudessa.

Yhteyshenkilö: Victor Bloch

Suomen Sikayrittäjät ry: Suomalainen sikatalous suuressa muutoksessa -tiedonvälityshanke

Hankkeen päätavoite on turvata suomalaisen sikatalouden toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset tulevaisuudessa. Hankkeessa lisätään sikatuottajien osaamista ja edistetään alan kehittämistä huomioiden uusi lainsäädäntö sekä toimintaympäristön muutokset.

Yhteyshenkilö: Ari Berg

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy: Pirta – Pienryhmistä tervekartoitettua apua!

Hankkeen tarkoituksena on tutustuttaa viljelijät, tutkijat, maatalousneuvojat, opiskelijat sekä opetushenkilöstö uusin teknologioihin alueellisissa ryhmissä käytännön kokemusten kautta.

Ammattikorkeakoulut kokoavat alueellisista toimijoista ryhmät, tutustuvat jo käytössä oleviin teknologioihin sekä uutuusteknologioihin myös kansainvälisiltä markkinoilta.

Yhteyshenkilö: Timo Teinilä

Teema 3: Matkailun verkostohankkeet

Lomalaidun ry: Maaseudun Matkailutiimit

Maaseudun Matkailutiimit -kehittämishankkeessa edistetään maaseudun matkailun kehittämistyön yhteistyötä, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Hankkeen aluetiimeissä kootaan yhteen (Visit Finlandin tarkennetun matkailun suuraluejaon mukaisesti) alueellista maaseudun matkailun kehittämistyötä, hyviä käytänteitä, yhteisiä kehittämisteemoja sekä mahdollisia laajemman alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön ja hankkeistamisen tarpeita ja koordinointia. 

Yhteyshenkilö: Kimmo Aalto

Satakunnan AMK: Rural Finland Tourism Hub; Osaamisverkosto maaseudun matkailun kehittämiseen

Hankkeen päätavoite on lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuottaa ja jakaa älykkäästi yhteiskehittämällä tietoa laajasti sekä edistää uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista yhteistyöllä.

Hankkeessa kootaan maaseudun matkailun kehittäjätoimijoista valtakunnallinen verkosto, jossa tuotetaan käyttäjälähtöisesti uutta tietoa, jaetaan parhaita käytänteitä ja osaamista älykkäällä tavalla.

Yhteyshenkilö: Saila Valkeaniemi

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:

maaseudun kehittämisen asiantuntija Antti Pitkänen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 025 086

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 0295 025 065

Liittyvät aiheet