Hanke
Kehittämishanke - 166797

Eläin on

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmä muodostuu neljästä yrityksestä, joiden tavoitteena on kehittää eläin- ja luontoavusteisen (Green care) työskentelyn toimintatapoja eettisesti ja sisällöllisesti sekä lisätä alan tunnettuutta. Yritysryhmän yrittäjien koulutus- ja osaamistausta on monipuolinen ja heterogeeninen. Hankkeen taustalla on tarve lisätä yrittäjien osaamista ja palveluiden soveltuvuutta koronan mukanaan tuomiin rajoitettuihin toimintamahdollisuuksiin. Erityisesti tarve on kehittää viestinnän ja digivälitteisten toimintatapojen osaamista sekä monipuolistaa menetelmällistä osaamista, joka vastaa myös koronan tuomiin haasteisiin liiketoiminnassa. Hankkeen tavoitteena on: - Lisätä alan tunnettuutta ja siten vaikuttaa maaseudun palvelutarjonnan kehittymiseen ja maaseudun elävöitymiseen. - Kehittää alan eettisiä periaatteita, joilla voidaan lisätä asiakkaiden saaman palvelun laatua sekä varmistaa palveluiden tuottamiseen osallistuvien eläinten hyvinvointi. - Kehittää ja monipuolistaa tarjottavia palveluita vastaamaan yhä paremmin muuttuvan ja digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeisiin. - Lisätä hankkeeseen osallistuvien yritysten osaamista ja valmiuksia kehittää omia palveluitaan. Hanketoteutus koostuu yrityskohtaisista ja yhteisistä toimenpiteistä, joilla kehitetään markkinointi- ja viestintäosaamista, lisätään alan näkyvyyttä ja vahvistetaan yritysten menetelmällistä osaamista monipuolisten palveluiden kehittämiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

166797

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt