Hanke
Kehittämishanke - 282224

Hama-alueella asuvien lasten ja nuorten hyvinvointi

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja on Kesälahden koulun vanhempainyhdistys ry. Hankkeessa selvitetään harvaan asutulla maaseudulla asuvien lasten ja nuorten hyvinvointia sekä sen edistämistä. Hankkeen keskiössä ovat koulunkäyntiin ja koulumatkoihin sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät näkökulmat. Hankkeessa pilotoidaan itsenäistä opetuksen järjestämisen mallia Kesälahden yläkoulun kokoiselle oppilasmäärälle (noin 40 oppilasta, luokat 7–9). Kyseessä on mallinnus, ei käyttökokeilu. Itsenäisellä opetuksen järjestämisen mallilla tarkoitetaan sitä, että opetus järjestetään lähikoulussa itsenäisenä yksikkönä mutta kaupungin kanssa yhteistyössä. Opetuksen käytännön toteutuksessa hyödynnetään kunnan eri koulujen yhteisiä opettajia sekä tarpeen mukaan myös lähikuntien opettajia, etäyhteyksiä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä sekä yhdysluokkaopetusta esimerkiksi taide- ja taitoaineiden osalta. Hankkeen päätavoitteena on jakaa tietoa ja lisätä eri toimijoiden yhteistä ymmärrystä siitä, mitä kaikkea hama-alueella asuvien lasten ja nuorten hyvinvointi tarkoittaa ja millaisin toimin sitä voidaan edistää. Tavoitteeseen pyritään selvittämällä itsenäisen opetuksen järjestämisen hyvinvointivaikutuksia sekä laillisia, toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä verrattuna nykyiseen malliin eli oppilaiden koulukuljetuksiin ja opetuksen keskittämiseen. Lisäksi hankkeessa selvitetään, millä tavoilla hama-alueella asuvien lasten ja nuorten pitkiä koulumatkoja voidaan helpottaa ja hyödyntää. Hankkeessa toteutetaan hankkeen teemaa käsittelevä seminaari, tutustumisretki hankkeen teemaan soveltuvaan kohteeseen sekä hankejulkaisu hankkeen tuloksista, toimenpide-ehdotuksista ja suosituksista. Hankkeen kohderyhmänä ovat hama-alueiden kuntapäättäjät ja virkamiehet sekä kuntalaiset, erityisesti lapset, nuoret ja heidän läheisensä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää hama-alueilla Keski-Karjalassa, maakunnan tasolla ja valtakunnallisesti. Hanke toteutetaan 25.3.–31.12.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282224

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt