Projekt
Utvecklingsprojekt - 282224

Hama-alueella asuvien lasten ja nuorten hyvinvointi

Kesälahden koulun vanhempainyhdistys ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttaja on Kesälahden koulun vanhempainyhdistys ry. Hankkeessa selvitetään harvaan asutulla maaseudulla asuvien lasten ja nuorten hyvinvointia sekä sen edistämistä. Hankkeen keskiössä ovat koulunkäyntiin ja koulumatkoihin sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät näkökulmat. Hankkeessa pilotoidaan itsenäistä opetuksen järjestämisen mallia Kesälahden yläkoulun kokoiselle oppilasmäärälle (noin 40 oppilasta, luokat 7–9). Kyseessä on mallinnus, ei käyttökokeilu. Itsenäisellä opetuksen järjestämisen mallilla tarkoitetaan sitä, että opetus järjestetään lähikoulussa itsenäisenä yksikkönä mutta kaupungin kanssa yhteistyössä. Opetuksen käytännön toteutuksessa hyödynnetään kunnan eri koulujen yhteisiä opettajia sekä tarpeen mukaan myös lähikuntien opettajia, etäyhteyksiä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä sekä yhdysluokkaopetusta esimerkiksi taide- ja taitoaineiden osalta. Hankkeen päätavoitteena on jakaa tietoa ja lisätä eri toimijoiden yhteistä ymmärrystä siitä, mitä kaikkea hama-alueella asuvien lasten ja nuorten hyvinvointi tarkoittaa ja millaisin toimin sitä voidaan edistää. Tavoitteeseen pyritään selvittämällä itsenäisen opetuksen järjestämisen hyvinvointivaikutuksia sekä laillisia, toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä verrattuna nykyiseen malliin eli oppilaiden koulukuljetuksiin ja opetuksen keskittämiseen. Lisäksi hankkeessa selvitetään, millä tavoilla hama-alueella asuvien lasten ja nuorten pitkiä koulumatkoja voidaan helpottaa ja hyödyntää. Hankkeessa toteutetaan hankkeen teemaa käsittelevä seminaari, tutustumisretki hankkeen teemaan soveltuvaan kohteeseen sekä hankejulkaisu hankkeen tuloksista, toimenpide-ehdotuksista ja suosituksista. Hankkeen kohderyhmänä ovat hama-alueiden kuntapäättäjät ja virkamiehet sekä kuntalaiset, erityisesti lapset, nuoret ja heidän läheisensä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää hama-alueilla Keski-Karjalassa, maakunnan tasolla ja valtakunnallisesti. Hanke toteutetaan 25.3.–31.12.2024.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

282224

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner