Hanke
Kehittämishanke - 93103

Hämeenraitti II

Linnaseutu ry

31.07.2019 - 14.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hämeenraitti II -viestintähankkeen tavoitteena on tiedottaa maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksista, tuloksista ja vaikutuksista sekä uudesta ohjelmakaudesta ja siihen valmistautumisesta. Viestiä viedään eteenpäin sekä alueen Leader-ryhmiltä että Hämeen ELY-keskukselta. Hankkeessa kehitetään hämäläisten toimijoiden verkostoitumista. Hanke muun muassa koordinoi hankevetäjien verkoston eli Raittiriihen toimintaa sekä järjestää tarvittaessa muita hanketreffejä. Lisäksi hanke lisää hämäläisten toimijoiden viestintäosaamista välittämällä tietoa uusista markkinointiviestinnän menetelmistä ja kouluttamalla toimijoita. Samalla lisätään visualisointiin liittyvää osaamista. Tärkeässä asiassa ovat vaikuttavuuteen ja siitä viestimiseen liittyvät asiat. Hankkeessa kehitetään hankevaikuttavuuteen ja systemaattisempaan palautteen keräämiseen liittyviä työskentelytapoja yhdessä toteuttajien kanssa. Hämeenraitti II -hankkeen päätavoitteet ovat: 1. Koordinoida maaseutuohjelman tiedotusta ja viestintää Hämeessä kahden maakunnan alueella. 2. Viestiä maaseutuohjelman rahoituksesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä tiedottaa tehokkaasti uuden tulevan ohjelmakauden tuomista muutoksista. 3. Lisätä ohjelman toteuttamiseen osallistuvien verkostoitumista, kouluttaa ja lisätä viestinnän hyviä käytänteitä. 4. Kehittää ja tuottaa toimivia ja käytännönläheisiä yhtenäisiä työkaluja, joilla arvioidaan toteuttajien toimintaa ja rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuutta ja joiden avulla tuloksista voidaan viestiä tehokkaasti. Hankkeen tuloksena maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuudet, tulokset ja vaikutukset tunnetaan ja maaseudusta ja maaseutuohjelmasta luodaan positiivista imagoa alueelle. Samalla tiedottaminen ja viestintä tehostuvat ja toimijat saavat käyttöön monipuolisempaa tiedotusmateriaalia ja viestintäkanavia. Hämeen hyvät käytännöt näkyvät myös valtakunnallisesti maaseutuohjelman eri viestintäkanavissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93103

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

14.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt