Hanke
Kehittämishanke - 180168

HelpiKS

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.11.2021 - 19.03.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on saada realistinen näkemys Keski-Suomen tuotanto- ja markkinapotentiaalista ruokohelven, oljen ja järvibiomassojen osalta. Hankkeessa tarkastellaan ruokohelven ja järviruo’on tuotannon kannattavuutta ja sen reunaehtoja käytöstä poistetuilla turvetuotantoalueilla sekä uusia innovaatioita hyödyntävien yritysten mahdollisuuksia sijoittaa tuotantoaan pohjoiseen Keski-Suomeen selvittämällä tuotannon teknis-taloudelliset edellytykset. Samalla hankkeen tarkoituksena on luoda uusia toimintamahdollisuuksia ja tulonlähteitä maaseudun toimijoille; viljelijöille, turvetuottajille ja muille yrittäjille. Hanke vaikuttaa välillisesti myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja hiilineutraaliin elämäntapaan siirtymiseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen tilan parantamiseen. Tuotannosta poistuvien turvetuotantoalueiden jatkokäytöllä ja paksuturpeisten peltojen viljelytavoilla on suuri vaikutus hiilitaseeseen: ne voivat olla päästölähteitä tai oikealla jatkokäytöllä hiilensitojia. Kosteikkoviljely on Suomessa uusi viljelytapa, jolla tarkoitetaan aktiivista viljelyä märillä turvemailla. Sen avulla voidaan ylläpitää turvemaille tyypillisiä olosuhteita ja ekosysteemipalveluja, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää turvemaiden ojitukseen liittyviä negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kosteikkoviljelykasveja on perinteisesti käytetty muun muassa energiakasveina ja eläinten rehuna, mutta niissä on mahdollisuuksia myös korkeamman jalostusasteen tuotteiden raaka-aineiksi, mikä parantaisi tuotannon kannattavuutta ja houkuttavuutta viljelijöiden näkökulmasta sekä mahdollistaisi pitkäaikaisen hiilen varastoinnin korkean jalostusasteen tuotteissa. Esiselvityshankkeen tuloksena syntyy teknis-taloudellinen tarkastelu kokonaan uuden teollisen ekosysteemin rakentamisen edellytyksistä pohjoiseen Keski-Suomeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180168

Aloituspäivämäärä

30.11.2021

Loppumispäivämäärä

19.03.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt