Hanke
Kehittämishanke - 25751

Hyötyä biotalouden verkostoista Kainuussa – kuitupuuta tehokkaasti teollisuuden tarpeisiin

Kainuun Etu Oy

01.01.2017 - 18.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hyötyä biotalouden verkostoista Kainuussa - kuitupuuta tehokkaasti teollisuuden tarpeisiin -hankkeen päätavoitteena on etsiä ja kehittää uusia toimintamalleja, joilla kuitupuuta voidaan saada tehtaalle aiempaa kilpailukykyisempään hintaan. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kuvataan puukaupan ja puunhankinnan nykytila ja prosessit sekä analysoidaan pullonkaulat ja tekijät, joilla on suurin kustannusvaikutus puun/kuitupuun tehdashintaan. Samassa yhteydessä kerätään vertailutietoa kilpailijamarkkinoilta. Samoin hankkeen tavoitteena on käydä läpi tukkipuuhinnoittelun mekanismit ja sen vaikutukset kuitupuun tehdashintaan. Tällä on olennainen vaikutus myös paikallisten sahojen toimintaedellytyksiin. Hankkeeseen sisältyy myös tutkimusosio, jossa tutkitaan, miten paikkatietopohjaista puutavaran korjattavuuden arviointia voidaan käyttää apuvälineenä puun ostossa ja hinnoittelussa. Työn tarkoituksena on selvittää, miten uusilla toimintatavoilla ja teknologioilla voidaan rationalisoida puun ostoa ja hankintaa tehtaalle verrattuna perinteiseen toimintaan. Työn tuloksena laaditaan raportti, jossa kuvataan ehdotukset uusiksi toimintamalleiksi ja keinoiksi, joilla kuitupuun tehdashinnan kilpailukykyä voidaan parantaa. Lisäksi kuvataan tutkimusosion tulokset ja johtopäätökset puun hinnoittelun kehittämiseksi ja laaditaan esimerkkilaskelmat, jossa kuvataan uusissa toimintamalleissa esitettyjen muutosten kustannusvaikutus kuitupuun tehdashintaan, euroa per m3. Hankkeen kautta tuotetaan myös tietoa julkisille toimijoille kuten maakuntaliitolle, ELY-keskukselle, kunnille ja koulutus, -kehitys- ja tutkimusorganisaatioille. Hankkeen tuloksista hyötyy ensisijaisesti maakunnan metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian parissa työskentelevät yritykset, viranomaiset sekä kehittäjäorganisaatiot. Hankkeen toimenpiteiden ja tulosten vaikuttavuus on näin ollen laaja, eikä kohdistu vain yksittäisiin toimijoihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

25751

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt