Hanke
Kehittämishanke - 254633

Ilmastokestävää metsänhoitoa Kainuuseen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 29.03.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Viime vuosina on noussut nopeasti esille metsien ja metsänkäsittelyn rooli kasvihuonekaasujen sitomisessa ja varastoinnissa sekä ilmaston muutoksen aiheuttamista sopeuttamisen tarpeista metsänhoidossa. Metsätalouden ilmastokestävyyttä lisätään huolehtimalla metsien sopeutumisesta muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, esimerkiksi monipuolistamalla metsänkäsittelymenetelmiä. Erityisesti peitteisistä metsänkasvatusmenetelmistä ja suometsien käsittelymenetelmistä ja niiden vaikutuksesta hiilensidontaan sekä varastointiin on tuotettu uutta tutkimustietoa. Hankkeella välitetään uusinta tutkimustietoa metsänkasvatus- ja käsittelymenetelmistä, jotta metsänomistajat ja toimihenkilöt pystyvät ymmärtämään ja hallitsemaan laajenevaa metsänkäsittelymenetelmien kirjoa omassa metsätaloudessaan erilaiset metsänomistuksen tavoitteet huomioiden. Lisäksi tuodaan yleisesti esiin, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä metsänomistajat voivat vähentää omien metsiensä ilmasto- ja ympäristökuormitusta. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään myös suurelle yleisölle tietoa Kainuun metsien hiilivarastosta ja sen kehitystä sekä metsänkäsittelystrategioiden vaikutuksia hiilivaraston muutokseen ja hakkuumääriin. Hankkeen osatavoitteena on antaa metsänomistajille valmiuksia tuottaa kestävästi metsäraaka -ainetta jalostettavaksi ja lisätä metsäalantoimijoiden tietoutta erilaisten metsänhoitoon liittyvin ratkaisujen vaikutuksesta ilmastotavoitteisiin. Lisäksi tavoitteena on metsänhoitotoimien yhteydessä edistää metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämistä ja pienvesien tilan parantamista. Hankkeen pääkohdetyhmänä ovat Kainuun alueen metsänomistajat ja metsäalan toimijat sekä suuri yleisö. Tietoa Kainuun metsien hiilivaraston kehityksestä ja muutoksesta voidaan hyödyntää alueen metsiä koskevassa päätöksenteossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

254633

Loppumispäivämäärä

29.03.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastotiedonvälityshanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt