Hanke
Kehittämishanke - 180544

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla -koulutushanke toteuttaa Pirkanmaan alueellista metsäohjelmaa, Kansallista metsästrategiaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä Suomen hallitusohjelman ilmastotoimenpiteitä. Maankäyttösektorilla on runsaasti mahdollisuuksia päästövähennyksiin. Maankäyttösektorin suurimmat päästölähteet ovat turvemaapellot ja ojitettujen turvemaametsien maaperä. Turvemaametsien maaperäpäästöjä vähentämällä pystytään saavuttamaan nopeavaikutteisesti suurin maankäyttösektorin päästövähennys vuoteen 2035 mennessä. Hankkeen päätavoite on uudistaa ja monipuolistaa suometsien käsittelyä siten että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja vesistökuormitus alenevat. Hankkeen toimilla pyritään optimoimaan kunnostusojitusten määrää kohdistamalla ojaverkoston ylläpitoon liittyvät toimenpiteet nykyistä tarkemmin vain metsäkasvatuksen kannalta välttämättömiin kohteisiin ja lisäämällä jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta sille soveltuvissa kohteissa. Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa on mm. runsaasti koulutusta metsänomistajille suometsien hoidosta, tuhkalannoituksesta, kunnostusojitusten kohdevalinnasta, vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelusta sekä ennallistamisesta. Tavoitteena on koulutuksen avulla viedä käytäntöön aiheeseen liittyvää uusinta tutkimustietoa sekä havainnollistaa puuston käsittelyn eri toimintamalleja käytännön suometsätaloudessa. Hankkeessa tavoitellaan 1140 oppilastyöpäivän koulutusmäärää. Koulutus on monimuotokoulutusta sisältäen myös verkkokoulutusta ja opintoretkeilyjä kotimaahan ja ulkomaille. Hanke kestää vuoden 2023 loppuun. Talousmetsien luonnonhoito ja metsätalouden vesistöhaittojen vähentäminen ovat hankkeessa läpileikkaava teema ja näitä käsitellään kaikissa demonstraatioissa ja koulutuksissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180544

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu metsätalousalalle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt