Hanke
Kehittämishanke - 20743

ITE Saimaalla

Maaseudun Sivistysliitto ry

01.06.2016 - 15.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

ITE Saimaalla -hankkeessa kartoitetaan hankealueen ITE-taiteilijat eli itseoppineet nykykansantaiteen tekijät. Heistä ei ole aiemmin koottu tietoja. Hankkeen myötä aineisto saadaan mukaan koko Suomea koskevaan kartoitukseen ja hyödynnettäväksi alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kartoitus tehdään vuosina 2016¿2017. ITE-taiteilijoita haastatellaan ja heidän tuotantoaan dokumentoi-daan kirjallisesti, valokuvin ja videoin. Kerättävää aineistoa tallennetaan Internet-pohjaiseen arkistoon ja järjestetään niin, että sitä voi hyödyntää esimerkiksi näyttelyissä, tapahtumissa, julkaisuissa, viestinnässä ja matkailupalveluissa. Alueen kylissä järjestetään pienimuotoisia näyttelyitä, tapahtumia, työpajoja tai tuodaan ITE-taidetta mu-kaan kylillä jo vakiintuneisiin tapahtumiin. Yleisölle avoinna olevista ITE-taiteen pihapiireistä tehdään esittelyaineisto. Innostetaan eteläsavolaisia veistäjiä osallistumaan kilpailuihin, esim. karhunveiston MM-kilpailuun. Kylätoimijat, monet yhdistykset, taiteentekijät ja eri-ikäiset ja -taustaiset asukkaat ovat hankkeen kohde-ryhmää. He myös osallistuvat hankkeen talkoisiin ja uudenlaisiin yhteistoiminnan muotoihin. Näin syntyy yhteistä, jaettua kulttuuripääomaa, innostusta, oppimista, yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja henkistä hyvin-vointia sekä arvostusta omaa paikalliskulttuuria ja identiteettiä kohtaan. Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen saadaan paikallisia esimerkkejä, ja hankkeen tuotokset leviävät näin lapsille ja nuorille. Syntyy myös näkemystä matkailullisista vetovoimatekijöistä ja paikalliskulttuurin mahdollisuuksista tuottaa omaleimaista tarjontaa mm. retkikohteiksi alueen yrityksille ja oppilaitoksille. Tavoitteena on, että kartoitusten tuloksia esitellään myöhemmin näyttelyin, tapahtumin ja julkaisuin. Tähän tullaan anomaan rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta. Hankkeen asiantuntijaksi lupautunut Suomen Metsämuseo Lusto on ilmaissut kiinnostuksensa kartoitusten tulosten esittelemiseksi näyttelynä vuonna 2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20743

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

15.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt