Hanke
Kehittämishanke - 42598

Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta

Luonnonvarakeskus

31.08.2017 - 06.04.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomen eläintautitilanne on kansainvälisesti verrattuna hyvä, mutta tilanteen ylläpitäminen edellyttää tautitorjunnan kehittämistä tiloilla. Tilakoon kasvu ja yhä erikoistuneempi tuotanto lisäävät eläin- ja muuta liikennettä tilojen välillä ja siten kasvattavat taudinpurkausten todennäköisyyttä ja taloudellisia seurauksia. Kasvaneet riskit edellyttävät tuottajilta aikaisempaa enemmän panostusta bioturvallisuuteen; tilan sisäiseen ja ulkoiseen tautisuojaukseen. Puutteellinen bioturvallisuus on kustannusriski, joka näkyy lisääntyneenä eläintautien esiintyvyytenä ja heikentyneenä kilpailukykynä. Hankkeen tavoitteena on tehokkaalla tiedonvälityksellä 1) parantaa nauta-, sika- ja siipikarjatilojen eläintautiriskinhallintaa ja 2) siten edistää kilpailukykyistä suomalaista kotieläintuotantoa mahdollisimman laajasti hankealueella. Tiedonvälityksessä hyödynnetään uusinta tietoa tautitorjunnan toimenpiteistä ja niiden kustannuksista ja hyödyistä sekä viestinnällisistä keinoista, joiden on todettu motivoivan tuottajia parantamaan tautitorjuntaa. Hankkeen kohdealueena ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa toimivat kotieläintilat ja niiden sidosryhmät. Hankkeessa kootaan tietoa bioturvallisuustoimenpiteiden hyödyistä, haitoista ja käytännön toteutuksesta. Hanke koostuu viidestä toimenpideosiosta: 1) Tautisulun ja suojavaatteiden oikea käyttö eläinsuojissa 2) Kotieläintilan logistiikka, puhdas ja likainen puoli, tilalla käyvien liikenteen ohjaus ja suunnittelu tautisuojausta ajatellen 3) Eläinten raatojen säilytys ja hävittäminen 4) Rehuhygienia, mm. haittaeläinten torjunta rehuvarastoissa 5) Eläinsuojien puhdistus ja desinfiointi Aiempien hankkeiden tuloksia hyödynnetään välttäen siten päällekkäisyydet. Tietoa välitetään kohderyhmille seminaarien, webinaarien, pienryhmätapaamisten ja bioturvallisuustreffien ja hankkeen tuottaman tiedonvälitysmateriaalin (mm. videot, toimintaoppaat) avulla. Tuloksista tiedotetaan hankealueen lehdissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42598

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

06.04.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt